Sprawozdanie z pracy Zarządu Miasta cz.1 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySprawozdanie z pracy Zarządu Miasta cz.1      W okresie od października 1998 r. do końca kadencji Zarząd odbył 250 posiedzeń, podjął 655 uchwał oraz wydał 16 decyzji, 74 zarządzenia i 1 postanowienie.

Sytuacja finansowa miasta jaka była w momencie rozpoczęcia kadencji przedstawiała się następująco:
- stan dochodów wynosił 1.819,03 zł
- stan wydatków 23.029,19 zł
- zaciagnięta pożyczka w NFOŚiGW w wysokości 3 mln. zł na budowę oczyszczalni ścieków. Pożyczke zaciągniętą w 1991r. spłacono tylko w wysokości 350 tys. zł (spłaty rozpoczęto od 31.XII 1996r.) czyli pozostało do spłaty 1.650,000 zł + odsetki miesięczne od tej kwoty,
- nie spłacony kredyt krótkoterminowy w wysokości 500 tys. zł z terminem spłaty do końca roku tj. do 31.XII.1998r.
- w całości rozdysponowana rezerwa budżetowa, która wynosiła 251,100,00 zł,
- nie wyjasniona sprawa zadłużenia szpitala w wysokości 1.750,000 zł (zobowiązania Skarbu Państwa czy samorządowe),
- niezakończone inwestycje remontu ulic Tkackiej, Kwiatowej,
- niezakończona modernizacja wysypiska śmieci,
- nieskończony remont sali gimnastycznej w SP Nr 1 i SP Nr 4

Z realizacji zadań inwestycyjnych w okresie od listopada 1998r do listopada 2002r.
* w roku 1998 zakończono zadania podjęte przez kadencję uprzedniego Zarządu tj.
- wysypisko odpadów w Białej na kwotę 70 852,95 zł
- remont nawierzchni ul. Tkackiej na kwotę 166 683,98 zł.
Razem zobowiązania wyniosły 237 536,93 zł. i były to śr. własne

* w roku 1999 Realizacja zadań zamknęła się kwotą 1.359,035 zł, w tym 720.500 zł pochodziło ze środków WFOŚiGW, pozostała kwota 636.535zł to śr. własne.
Wykonano następujące zadania:
- remont sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 225 000 zł (śr. własne),
- wysypisko odpadów w Białej - 611 245 zł w tym WFOŚiGW - 458 000 zł i 153 245 zł śr. własne
- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 - I etap 112 969 zł śr. własne
- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 - na kwotę 278 037 zł (śr. własne)
- opracowano studium komunikacyjne m. Chojnowa na kwotę 32 300 zł ze śr. własnych
- wykonano remont nawierzchni ul. Tkackiej na kwotę 34 530 zł ze śr. własnych

*w roku 2000 realizacja zadań zamknęła się kwotą 451 261 zł, w tym 200 000 zł pochodziło z Kuratorium Oświaty, a kwota 251 261 zł śr. własne.
Wykonano następujące zadania:
- remont Baszty Tkaczy (projekt + roboty bud. ) na kwotę 15 560 zł śr. własne
- remont węzła kuchennego w Przedszkolu nr 1na kwotę 31 816 zł.
- remont sanitariatow w Żłobku na kwotę 29 900 zł.
- remont sali gimnastycznej i budowa boiska w Gimnazjum nr 1 na kwotę 284 075 zł, w tym
200 000 zł to środki Kuratorium i 84 075 zł śr. własne
- opracowano dokumentację projektową na modernizację MOPS na kwotę 20 411 zł śr. własne

* w roku 2001 realizacja zadań zamknęła się kwotą 453 090 zł. w całości ze środków własnych. Wykonano następujące zadania:
- remont sali gimnastycznej w Miejskim Zespole Szkół na kwotę 117 000 zł
- opracowano dokumentację na przepompownię ścieków i budowę kotłowni w Przedszkolu na kwotę 39 117 zł.
- opracowano plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego na kwotę 180 000 zł.
(100% opracowania planów miasta w granicach administrowania na dzień 31.12.2001r. )

* w roku 2002 realizacja zadań zamknie się kwotą 311 427 zł. w tym 60 000 zł pochodzi
z PFRON, a 251 427 zł to śr. własne .
Realizowane są następujące zadania :
- dostawa i montaż dźwigu w Przychodni Rejonowej na kwotę 207.320 zł w tym
z 60.000 zł i 147.320 zł śr. własne
- opracowano dokumentację projektową na bibliotekę na kwotę 17.690 zł
- modernizacja kotłowni w Przedszkolu na kwotę 47 000 zł.
- opracowanie dokument. projekt. na zagospodarowanie terenu pod zespół garaży
na oś. Sikorskiego na kwotę 19 900 zł.

      Łącznie na zrealizowanie zadań inwestycyjnych w latach trwania kadencji Zarząd Miasta wydatkował kwotę 2 812 349,93 zł w tym 1 438 500,00 zł ze śr. pozabudżetowych,
a 1 373 849,93 zł ze śr. własnych.

Ponadto z planowanych zadań inwestycyjnych nie przeprowadzono:
- opracowanie projektu zagospodarowania cmentarza koszt 20 000zł - odstąpiono od realizacji
w porozumieniu z użytkownikiem. Zadanie do realizacji w 2003 r.
- modernizacja obiektu MOPS koszt 120 000 zł - odstąpiono z uwagi na nieotrzymanie
środków pozabudżetowych.
- oświetlenie ul. Asnyka koszt 25 000 zł - odstąpiono z uwagi na nieujęcie zadania w budżecie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zadanie zgłoszone do ponownego ujęcia w budżecie 2003 r.
- WPI dot. uporządkowania gospodarki ściekowej na terenia miasta Chojnowa koszt rozpoczęcia zadania w 2002 r. miał wynieść 335 000 zł jako koszty własne.

Realizacja zadań z zakresu robót publicznych i prac interwencyjnych

I. ZATRUDNIENIE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE
 
Roboty Prace Razem Wydatkowane środki
Rok publiczne interwencyjne WŁASNE FUND.PRACY

1998 66 34 100 220.700 316.301

1999 40 49 89 214.148 247.927

2000 40 36 76 240.432 261.877

2001 2 23 25 119.368 53.186

2002 3 12 15
Razem 151 154 305


Rada Miejska w Chojnowie
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama