Na LVII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa LVII sesji      Jednym z najważniejszych punktów sesji była zmiana budżetu i wprowadzenie do niego dotacji z Banku Krajowego na budowę budynku socjalnego.
W październiku ubiegłego roku burmistrz złożył w Ministerstwie Infrastruktury wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na wsomnianą inwestycję w kwocie 630 tys. zł. Komisja konkursowa wysoko oceniła projekt i przyznała dofinansowanie.
W związku z otrzymaną dotacją burmistrz złożył na sesji wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta i przekazanie uzyskanych środków finansowych na zakup
specjalistycznego samochódu do wywożenia nieczystości stałych w kwocie 400 tys. zł, 121. tys zł na modernizację nawierzchni ul. Spacerowej na odcinku od alei parkowej do placu Zamkowego, a pozostałą część na modernizację chodników i nawierzchni ulic na terenie miasta. Radni większością głosów przyjęli propozycję burmistrza.

      Kolejnym punktem pięćdziesiątej siódmej sesji Rady Miejskiej Chojnowa była działalności placówek oświatowo-wychowawczych z terenu miasta. Przedstawiciele chojnowskich szkół i przedszkoli oraz jednostek podległych zdali radnym relacje o realizacji prac remontowych oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych.

      Zajęcia pozalekcyjne w chojnowskich szkołach organizowane są od wielu lat i uczestniczy w nich kilkaset uczniów. Zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja oferują młodzieży zajęcia odpowiadające ich zainteresowaniom. Koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, artystyczne w wielu dziedzinach i językowe, procentują licznymi sukcesami na konkursach, olimpiadach i turniejach, a także atrakcyjną oprawą szkolnych i miejskich imprez.

      Radni tego dnia zajęli się także oceną działalności klubów i organizacji sportowych. Przedstawiciele powyższych złożyli na sesji informację o osiągnięciach zawodników, harmonogramie działalności i strukturach. KS „Chojnowianka", UKS „Oriens" oraz UKS „Jedynka" prowadzą treningi drużyn piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i kolarstwa.

Sprawozdanie 5/06 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od 26 kwietnia 2006 r. do 30 maja 2006 r.

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Rozstrzygnięto przetargi:
- na wykonanie nowych chodników przy ul. Spacerowej, Cichej i Młynarskiej, prace wykona konsorcjum firm Mirom Sp.z o.o. i Mirom Sp.j. – termin wykonania do 31.07.2006 r.
- na remont kładki - wykonawcą jest firma Mirom Sp. z o.o. w Legnicy, termin wykonania do 31.08.2006 r.
- na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2, wykonawcą jest konsorcjum firm P.W. Borowczyk z Polkowic i firma Kaszuba z Kiełpicza
2. Ogłoszono przetarg na asfaltowanie ciągu pieszo-jezdnego między ulicami Łokietka i Gen. Maczka.
3. Zakończono wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej, Cichej, Młynarskiej i Złotoryjskiej. Rozpoczęto odtwarzanie nawierzchni ulic.
4. Trwają prace wykończeniowe w budynku socjalnym, rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku.
5. Rozpoczęto wykonywanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni.
6. Przeprowadzono równanie dróg gruntowych (ulice: Łużycka, Bielawska, Broniewskiego).
7. Zamontowano ławki w Parku Piastowskim i Śródmiejskim na terenie ogrodu zabaw przy ul. Długosza, na placu przy MDK.
8. Nasadzono drzewa przy ul. Kolejowej.
9. Zatrudniono 9 pracowników interwencyjnych.
10. Trwa montaż koszy na głównych ciągach komunikacyjnych – ul. Legnicka i ul. Kolejowa.
11. Rozpoczęto renowację elewacji budynku przy ul. Niemcewicza.
12. Uporządkowano teren wokół stadionu miejskiego, wyrównano teren po rozebranym budynku gospodarczym.
13. Rozpoczęto wymianę piasku w piaskownicach.

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal użytkowy położony przy ul. Witosa 9 za kwotę 43.250 zł
2. Przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
- nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Parkowej (pod zabudowę stacją paliw),
- nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Głowackiego,
- nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Dąbrowskiego 10 (były internat),
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej przy ul. Złotoryjskiej – zakończone wynikiem negatywnym,
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej nr 12/13, położonej przy ul. Okrzei – zakończony wyłonieniem nabywcy za cenę 60.100 zł (brutto).
3. Wydano 4 postanowienia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które mogą powstać w wyniku działalności:
- firmy „ALBEKO" Kotowy, Gm. Skrwilno,
- PPHU „EKOPROD", Koskowice,
- firmy „Hydrogeotechnika", Kielce,
- Zakładu Usług Serwisowych „EKO-JUKA", Herby.
4. Wydano decyzję na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 565,50 zł.
5. Wydano 3 decyzje na podział następujących nieruchomości:
- działka nr 106/2 – ul. Tuwima,
- działki nr 437/1 i 437/5 – ul. Tuwima, w celu uregulowania stanu terenowo – prawnego,
- działka nr 450/6 – w celu wydzielenia działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Drzymały 2, w związku ze sprzedażą mieszkań.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 136 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 88 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 10.536,81 zł, (wydano 86 decyzji pozytywnych i 2 decyzje negatywne). Za miesiąc V.2006 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 78.156,30 zł.
2. Dowody osobiste: wydano 218 dowodów.
3. Paszporty: przyjęto 52 wnioski, wydano 23 paszporty.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
EtL5cuqU5P2014-03-01xXptLypu2w
vHprZIAiM3Y2014-01-19mSPjtUd5HXZr

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama