Sprawozdanie z pracy Zarządu Miasta cz.3 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySprawozdanie z pracy Zarządu Miasta cz.3Z zakresu wydziału geodezji i gospodarki gruntami:
- sprzedano 324 lokale mieszkalne na rzecz najemców przy zastosowaniu 90% bonifikaty
na łączną kwotę 690,000 zł,
- sprzedano 13 lokali użytkowych w drodze przetargu i 18 lokali w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców lub w drodze przyjęcia oferty, łącznie uzyskując kwotę 1.149,300 zł,
- ze sprzedaży innych nieruchomości uzyskano kwotę 476,900 zł. W drodze przetargu oraz
w drodze negocjacji sprzedano m.in., : nieruchomość zabudowaną przy ul. Tkackiej 10
i ul. Legnickiej 38a z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo z usługami komercyjnymi, nieruchomość pod usługi przy ul. Drzymały 30, dziewięć działek pod zabudowę garażami przy ul. Zielonej i Kilińskiego, 4 działki pod zabudowę mieszkalną oraz mieszkalno-usługową przy ul. Kwiatowej, Paderewskiego i Złotoryjskiej, nieruchomość zabudowaną przy ul. Reja 7 (byłe przedszkole) z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo, nieruchomość położoną przy ul. Reja 14 z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo z usługami oraz nieruchomość położoną przy ul. Okrzei 9 (makulaturownia) z przeznaczeniem pod przemysł,
- przeniesiono prawo własności 13 garaży wybudowanych z własnych środków na rzecz dotychczasowych najemców (z dniem 31 grudnia 2000r. wygasło uprawnienie do żądania nieodpłatnego przeniesienia prawa własności garażu),
- wydano 381 decyzji w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
w odniesieniu do osób fizycznych w wyniku czego 381 nieruchomości stało się własnością osób fizycznych. Z tego tytułu uzyskano kwotę 63. 568 zł. W wyniku przekształcenia powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejsza się o 10 ha,
- Gmina z mocy prawa przejęła nieruchomość zabudowaną budynkiem Przychodni Rejonowej
w Chojnowie położonej przy ul. Legnickiej o wartości 492,600 zł,
- Gmina przejęła nieodpłatnie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości
o powierzchni 11 ha i wartości 46,000 zł z przeznaczeniem pod budowę ujęć wody w obrębie Goliszów,
- Gmina przejęła nieodpłatnie nieruchomość przy ul. Kolejowej 25 zabudowaną budynkiem mieszkalnym obejmującą 3 lokale mieszkalne i 2 lokale użytkowe od "Dolzamet" S.A.
w Chojnowie,
- w 2000 r. zakończono procedurę przejęcia działek o powierzchni 0, 68 ha od Polskiego Związku Działkowców z przeznaczeniem pod zabudowę cmentarza komunalnego,
- dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą a Parafią Rzymskokatolicką
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Parafia nabyła działkę 316 zabudowaną budynkiem Biblioteki Miejskiej (przy czym wydanie jej nastąpi od 1 września 2003r.) a Gmina własność działki 215 o pow. 1975 m2 ( byłe targowisko przy ul. M. Reja 14) dokonała zamiany nieruchomości zabudowanych z Powiatem Legnickiem w celu uregulowania stanu prawnego, w wyniku czego nabyła działkę 324 (teren zieleni obok stołówki przy ul. M. Reja) o pow. 1460m2 w zamian za działkę o pow. 666m2 również przy ul. Reja,
- w zamian za zaległości podatkowe Gmina nabyła:
- w 2000r. od Powiatu legnickiego nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrowskiego 10 z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną, od "Kaz-Dolzamet" S.A. - 11 garaży przy ul. Drzymały 6 -16, od DZWP " DOLPAKART" S.A.- własność posadowionych na gruncie studni wody pitnej w obrębie Michów i prawo użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0,26 ha oraz własność budynku przepompowni wody pitnej przy ul. Okrzei wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i prawo użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0,13 ha, które to prawo w wyniku komunalizacji Gminy otrzymało na własność decyzją Wojewody, od osób fizycznych nabyła własność budynku (była portiernia "Dolpakartu) przy ul. Okrzei wraz z prawem wieczystym gruntu o pow. 308 m2, w wyniku zmiany granic miasta Chojnowa obszar Gminy powiększył się o 4,97 ha czyli o osiedle Piotrowice. W związku z przekazaniem nieodpłatnym mienia gminnego przez gminę Chojnów nabyliśmy grunty o pow. 4,00 ha oraz 4 budynki mieszkalne wraz z budowlami i infrastrukturą towarzyszącą,
zinwentaryzowano tereny zieleni miejskiej wraz z szatą roślinną i drzewami.

Podsumowanie kadencji - oświata
      Na dzień 1 września 1999 r. została opracowana, zgodnie z założeniami reformy oświaty
i zatwierdzona przez Radę Miejską nowa sieć szkół prowadzonych przez miasto Chojnów.
Na bazie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2, które postawione zostały w stan likwidacji i przestały istnieć 31 sierpnia 2002 r. utworzono dwa gimnazja.
W roku 2000 zlikwidowany został Żłobek Miejski a w jego miejsce przeniesiono Przedszkole Miejskie Nr 3, w którym utworzono oddział żłobkowy.
W 2002 r. zawieszono działalność Przedszkola Miejskiego Nr 4 a funkcjonujące w nim oddziały "0" utworzono w pozostałych dwóch przedszkolach.
W okresie od 1999 r. w placówkach oświatowych miasta Chojnowa przeprowadzono szereg remontów i modernizacji oraz drobnych inwestycji:
      Miejski Zespół Szkół:
- 1999 r. - modernizacja kotłowni, uruchomienie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, biblioteki multimedialnej, remont sali gimnastycznej
- 2000 r. - remont zaplecza sali gimnastycznej, modernizacja boiska szkolnego
- 2001 r. - kolejna pracownia komputerowa (jedna z wcześniejszych w 2000 r. została przekazana do SP Nr 3), uruchomienie monitoringu
Zespół Szkół Ogólnokształcących:
- 1999 r. - modernizacja kotłowni,
- 2000 r. - uruchomienie pracowni komputerowej, biblioteki multimedialnej
- 2001 r. - uruchomienie drugiej pracowni komputerowej
Szkoła Podstawowa Nr 3:
- 2000 r. - uruchomienie pracowni komputerowej, remont biblioteki i uruchomienie w niej zestawu multimedialnego, uruchomiono salę gimnastyczną, remont sanitariatów szkolnych
Szkoła Podstawowa Nr 4:
- 1999 r. - remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem,
- 2000 r. - modernizacja korytarzy szkolnych /ułożenie glazury/
- 2001 r. - uruchomienie pracowni audiowizualnej
- 2002 r. - uruchomienie pracowni komputerowej
Przedszkola
- 2000 r. - remont Przedszkola Nr 3 na ul. Krasickiego
- 2001 r. -remont Przedszkola Nr 1 na ul. W. Polskiego
- 2002 r. - uruchomienie kotłowni w Przedszkolu Nr 1


Rada Miejska w Chojnowie
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama