Sprawozdanie 7/06 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySprawozdanie 7/06 z pracy Burmistrza Miasta ChojnowaSprawozdanie 7/06 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 28 czerwca 2006 r. do dnia 29 sierpnia 2006 r.

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Zakończono prace przy przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Złotoryjskiej, Spacerowej, Cichej i Młynarskiej. Dokonano odbioru końcowego robót.
2. Zakończono modernizację nawierzchni chodników w ulicach Spacerowej, Cichej i Młynarskiej. Odebrano wykonane roboty.
3. Trwają prace wykończeniowe w budynku wielorodzinnym o charakterze socjalnym.
4. Prowadzone są roboty przy budowie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego oraz dojazdu i parkingu przy Przychodni Rejonowej.
5. Trwa wymiana okien w Gimnazjum Nr 1.
6. Prowadzone są prace przy remoncie kładki dla pieszych nad rzeka Skorą (w ciągu ul. Grodzkiej)
7. Trwa modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2.
8. Trwa budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Żeromskiego.
9. Podpisano umowę na wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu pieszojezdnym pomiędzy ulicami Łokietka i Gen. Maczka.
10. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w ul. Spacerowej (od alei parkowej do Pl. Zamkowego).
11. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę basenu miejskiego.
12. Ogłoszono przetargi na:
- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Małachowskiego,
- budowę trybuny sportowej na stadionie K.S Chojnowianka (drugi przetarg, pierwszy unieważniono).
13. Trwa wymiana ogrodzenia z płyt betonowych stadionu od ul. Kusocińskiego.
14. Wykonano chodnik przy ul. Kilińskiego od ul. Wolności do ul. Sienkiewicza.
15. Zamontowano 18 szt. ławek parkowych ( plac przy ul. Dąbrowskiego – Grottgera – 8 szt., ul. Długosza – 6 szt., ul. Reja – 3 szt., ul. Piotra Skargi – 1 szt.)
16. Zamontowano 20 szt. ławek betonowo – drewnianych w Parku Piastowskim.
17. Wykonano prace porządkowe na terenie miasta i na terenie stadionu sportowego K.S. „Chojnowianka". Prace wykonali pracownicy interwencyjni i pracownicy wykonujący prace społecznie użyteczne.
18. Rozstrzygnięto przetarg na zakup samochodu śmieciarki.
19. Trwa procedura zmierzająca do ustanowienia w Chojnowie Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wniosek w tej sprawie, pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Dolnośląskiego oczekuje na akceptację Rady Ministrów.

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:
1. Sprzedano na rzecz najemców 9 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty na łączną kwotę 29.028 zł.
2. Nabyto od „KAZ-DOLZAMET" S.A w upadłości prawo własności budynków i prawo wieczystego użytkowania gruntu siedmiu działek o łącznej powierzchni 1,9396 ha za kwotę 10.000 zł, położonych przy ul. Fabrycznej (trzy działki stanowią drogi, dwie niezabudowane stanowią tereny przemysłowe oraz dwie zabudowane budynkami magazynowymi).
3. Pozytywnie zaopiniowano propozycję syndyka masy upadłości „KAZ-DOLZAMET" S.A dot. przejęcia 5 studni wierconych ujęć wody w Piotrowicach wraz z magistralą wodną za wierzytelności wobec miasta.
4. Przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone – zakończone wynikiem negatywnym na sprzedaż:
- działek pod zabudowę garażami przy ul. Legnickiej,
- lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym przy ul. Legnickiej 81 (była kuźnia).
5. Przeprowadzono przetarg ustny, ograniczony do właścicieli działek przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Paderewskiego zakończony wyłonieniem nabywcy za cenę 17.200 zł (brutto),
6. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w „Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach na sprzedaż:
- nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Dąbrowskiego 10 (były internat),
- nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Okrzei, przeznaczonej pod zabudowę usługowo-mieszkaniową,
- nieruchomości położonej przy ul. Okrzei przeznaczonej dla funkcji przemysłowej (pod warunkiem objęcia jej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej),
- działek pod zabudowę garażami przy ul. Legnickiej (teren obok byłej oczyszczalni ścieków).
7. Wydano 2 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 1005, 30 zł.
8. Wydano 4 decyzje na podział nieruchomości:
- przy ul. Samorządowej – dz. nr 377/2, w celu sprzedaży w drodze przetargu,
- przy ul. Samorządowej – dz. nr 311, w celu wydzielenia drogi,
- przy ul. Krasickiego – dz. nr 279, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
- przy ul. Samorządowej – dz. nr 308, dla Agencji Nieruchomości Rolnych.
9. Wydano 2 zezwolenia na wykonanie i przeprowadzenie urządzeń technicznych na nieruchomościach gminnych (dot. energii elektrycznej, telekomunikacji)
10. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:
- wydano dla osoby fizycznej decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa gatunku dąb przy ul. Cichej z obowiązkiem nasadzenia 2 szt.
- wydano dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział w Legnicy decyzję zezwalającą na usunięcie 23 szt. drzew z koryta rzeki z obowiązkiem nasadzenia 46 szt.,
- wydano dla firmy „HOCKER" Sp. z o.o. decyzję zezwalającą na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion przy ul. Piotrowickiej z obowiązkiem nasadzenia 2 szt.
11. Wydano trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla:
- Zakładu Projektowego – Proj-Ko Edward Kochaniec na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Okrzei w Chojnowie,
- Firmy IMPEL-PERFEKTA Sp. z o.o. na budowę pralni usługowej przy ul. Okrzei w Chojnowie,
- Biura Projektowego „INGA-TECH" na budowę nawierzchni przy ul. Łużyckiej w Chojnowie.
12. Z zakresu spraw obronnych:
- wykonano i zatwierdzono Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Chojnowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 216 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 219 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 26.355,16 zł, (wydano 212 decyzji pozytywnych i 7 decyzji negatywnych).
Za miesiąc VII 2006 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 78.966 zł.
Za miesiąc VIII 2006 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 78.612 zł.
2. Dowody osobiste: wydano 430 dowodów osobistych.
3. Paszporty: przyjęto 50 wniosków, wydano 24 paszporty.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama