Na V sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa V sesjiStyczniowa sesja dotyczyła m.in. działalności Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i planów tego zakładu na bieżący rok.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zarządza 354 budynkami, z czego w zasobach miasta stanowi 76, pozostałe to budynki Wspólnot Mieszkaniowych. Głównym priorytetem remontowym tego zakładu są dachy i instalacje wodno-kanalizacyjne. Prace w tym zakresie są realizowane sukcesywnie, w miarę możliwości przedsiębiorstwa i w tym roku będą kontynuowane. Na najbliższe miesiące zaplanowano m.in. dalszą renowację elewacji budynków w rynku, remonty instalacji gazowych, budowę i przebudowę trzonów piecowych, roboty murarskie, tynkarskie i malarskie.
Oprócz gospodarki mieszkaniowej CHZGKiM zajmuje się produkcją wody na cele komunalne i w tym zakresie prowadzone są daleko zakrojone prace mające na celu modernizację zdawczych sieci zasilających. W zakresie kompetencji przedsiębiorstwa jest także eksploatacja oczyszczalni ścieków i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych.

Radni zapoznali się także z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej. Sprawozdanie z dwuletniej kadencji pierwszej w historii naszego miasta rady młodzieży zdała jej przewodnicząca Justyna Serkies (szerzej na ten temat w artykule „Historyczna rada")

Sprawozdanie 1/2007 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia
28 grudnia 2006 r. do dnia 24 stycznia 2007 r.


Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. W wyniku przetargów:
- podpisano umowę na utrzymanie terenów zielonych w roku 2007 i 2008 z firmą ACER z Lubina - na kwotę 165.666 zł.
- wynajęto garaż przy ul. Dąbrowskiego 15.
2. Zasiedlono 19 lokali socjalnych w budynku przy ul. Złotoryjskiej 13 a i b.
3. Dokonano końcowych odbiorów robót chodnikowych wykonanych w 2006 r.
4. Przeprowadzono równanie dróg gruntowych na terenie miasta: ul. Łużycka, ul. Broniewskiego, ul. Matejki, ul. Rejtana, podwórka: ul. Witosa – ul. Kolejowa, ul. Bielawska, ul. Grodzka przy targowisku.
5. Przeprowadzono interwencyjny odłów psów.
6. Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Małachowskiego – wykonawca zgłosił obiekt do odbioru.
7. Przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargów na wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1, na wymianę nawierzchni ulicy Żeromskiego wraz z chodnikami oraz na remont pokrycia dachów budynku A i B w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie.
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie – dotacja (24.700 zł) i pożyczka (24.700 zł) na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Okrzei.


Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:
1. Sprzedano na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty na łączną kwotę 10.707 zł.
2. W wyniku przetargów ustnych nieograniczonych sprzedano:
- lokal użytkowy w budynku wielolokalowym przy ul. Legnickiej 38 - za kwotę 146.400 zł,
- nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Parkowej za kwotę 307.700 zł,
- nieruchomość gruntową na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych pod pawilonem przy ul. Paderewskiego za kwotę 1.130 zł.
3. Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
- nieruchomości położonej przy ul. Okrzei przeznaczonej dla funkcji przemysłowej objętej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – zakończony wyłonieniem nabywcy oraz zawarto warunkową umowę sprzedaży, gdyż prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż:
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni 822 m2, położonej przy ul. Złotoryjskiej,
- siedmiu działek pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej,
- działki o powierzchni 30 m2 pod zabudowę garażem przy ul. Legnickiej (teren obok byłej oczyszczalni ścieków),
- na dzierżawę gruntu na targowisku miejskim o powierzchni 6,75 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
5. Gmina nie wykonała prawa pierwokupu:
- w odniesieniu do działki położonej przy ul. Asnyka o powierzchni 1333 m2 przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącej własność osoby fizycznej za cenę 24.393,90 zł, a zbywanej na rzecz mieszkańca Chojnowa.
6. Gmina przejęła własność 5 studni wierconych ujęcia wody we wsi Piotrowie wraz z siecią wodociągową o długości 2 km od Syndyka masy upadłości „KAZ-DOLZAMET" S.A. za zaległości podatkowe wobec Gminy.
7. Wydano 3 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 2.176 zł.
8. Wydano decyzję na podział nieruchomości:
- przy ul. Przelot 4 – dz. nr 129 stanowiącej własność osoby fizycznej w celu wydzielenia działki budowlanej.
9. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:
- wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 3 drzew gatunku topola przy ul. Fabrycznej dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 3 szt.,
- wydano dla firmy PHU INA Andrzej Nowak decyzję zezwalającą na usunięcie 4 szt. drzew gatunku klon przy ul. Zielonej z obowiązkiem nasadzenia 4 szt.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 81 wniosków o przyznanie dodatku miesvzkaniowego, rozpatrzono 45 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 5.831,45 zł, (wydano 42 decyzje pozytywne i 3 decyzje negatywne). Za miesiąc styczeń 2007 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 66.225,70 zł.
2. Dowody osobiste: wydano 218 dowodów osobistych.

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano:
- 25 decyzji administracyjnych,
- 2 zaświadczenia do ślubu zagranicą,
- 6 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
2. Sporządzono:
- 2 akty urodzenia,
- 12 aktów małżeństw,
- 8 aktów zgonów.
3. Załatwiono:
- 4 sprawy korespondencji konsularnych,
- 72 sprawy z biurem ewidencji ludności i USC,
- 155 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono około 250 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 5 jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama