Na VI sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa VI sesjiStan bezpieczeństwa w chojnowskich szkołach i w mieście był wiodącym tematem szóstego posiedzenia Rady Miejskiej Chojnowa.

Dyrektorzy miejskich szkół przynajmniej raz w roku informują radę o stanie bezpieczeństwa w ich placówkach i podejmowanych działaniach profilaktycznych. Żaden z występujących nie ukrywał, że problemy dydaktyczno-wychowawcze wśród uczniów mają miejsce – są używki i akty przemocy, rzadko jednak zdarzają się one na terenie placówek. Systematycznie przeprowadzane są w szkołach diagnozy określające skalę tego zjawiska. Informacje pozyskiwane z analiz testów czy sondaży dowodzą, że uczniowie doskonale wiedzą, co jest dobre, co złe, bezbłędnie ustalają hierarchię wartości, potrafią wskazać czynniki negatywnie wpływające na ich rozwój i edukację. W praktyce jednak często ich wiedza nie znajduje zastosowania.
Papierosy i alkohol pojawiają się już w pierwszych klasach szkoły podstawowej.
W gimnazjach ten problem zdecydowanie się pogłębia, pojawiają się też inne używki.
System nadzoru na szkolnych korytarzach jest na tyle skuteczny, że uczniowie ze swoimi nałogami muszą wychodzić poza jej teren. Nie zmienia to jednak faktu, że problem jest. Co robią szkoły? Uczestniczą w licznych programach i akcjach edukacyjnych, organizują warsztaty, prelekcje i spotkania, np. z psychologami, pracownikami MONAR-u. Okazuje się, że zainteresowanie uczniów różnego rodzaju profilaktyką jest duże, sama młodzież chętnie też włącza się w przygotowania różnego typu zajęć mających na celu edukację w zakresie bezpieczeństwa i uzależnień. W ocenie pedagogów wiele z tych działań przynosi pożądany skutek, ważne jednak, aby ta nauka miała swoją kontynuację w środowisku pozaszkolnym.

O bezpieczeństwie w mieście mówił na sesji komendant Komisariatu Policji nadkomisarz Adam Grabas. Było to jego ostatnie wystąpienie – 1 marca objął stanowisko komendanta w jednym z legnickich komisariatów.
Informacja na temat pracy chojnowskiej policji dotyczyła statystyk z ubiegłego roku w porównaniu z latami poprzednimi. Z tych zestawień wynika, że w większości przypadków dane wskazują na wzrost skuteczności funkcjonariuszy i spadek przestępstw.
44 policjantów obsługuje obszar 323 km2 - miasto i gminę Chojnów oraz gminę Miłkowice. Mimo tak rozległego terenu wyniki chojnowskiej policji są dobre. W zestawieniu z poprzednimi latami, w roku 2006 zdecydowanie poprawiła się wykrywalność przestępstw i wykroczeń, częściej kontroluje się kierowców.
Dla przykładu – w 2000 roku policja zatrzymała 63 nietrzeźwych kierowców, w roku ubiegłym 261, zdecydowanie wzrosła także liczba zatrzymanych na gorącym uczynku – w 2000 roku takich przypadków było 27, w 2006r. – 380. Przypadki kradzieży i rozbojów od 2001 roku zmniejszyły się o ponad 150.
To tylko kilka przykładów statystycznych danych.
Zdaniem funkcjonariuszy, w osiąganiu tak znaczących wyników bez wątpienia pomaga rosnące społeczne zaufanie do policji. Mieszkańcy znacznie częściej zgłaszają sytuacje wymagające interwencji policji, częściej też reagują na łamanie prawa. Ważną rolę odgrywa prewencja, która prowadzona jest w różnych środowiskach.
W osiągnięcia komisariatu ma swój wkład nadkomisarz Adam Grabas, któremu radni oraz burmistrz podziękowali na sesji za ponad dwuletnią współpracę i służbę na rzecz chojnowskiej społeczności.

Emilia Grześkowiak

Sprawozdanie 2/2007 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie
od dnia 25. 01. 2007 r. do dnia 21.02. 2007 r.


Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Dokonano ostatecznego odbioru boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Małachowskiego.
2. Ogłoszono przetargi nieograniczone na wykonanie:
- wymiany nawierzchni jezdni i chodników ul. Żeromskiego,
- wymiany stolarki okiennej (z drewnianej na PCV) w Gimnazjum Nr 1 – II etap.
3. Przygotowano wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Skłodowskiej.
4. Unieważniono 3 przetarg nieograniczony na budowę trybuny sportowej na stadionie KS „Chojnowianka". Wpłynęła 1 oferta z ceną znacznie przewyższającą wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego.
5. Trwa opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokrycia dachów budynków A i B w SP Nr 4.
6. Przygotowano SIWZ do przetargu na przebudowę dojścia do budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Szpitalnej z windą dla niepełnosprawnych – dofinansowaną przez PEFRON.
7. Złożono w PUP w Chojnowie zapotrzebowanie na organizację prac interwencyjnych dla 32 bezrobotnych oraz prac społecznie użytecznych dla 100 bezrobotnych.
8. Zlecono wykonanie aktualnej dokumentacji na rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Chojnowie.
9. Zlikwidowano uszkodzone ogrodzenie trawnika na Pl. Wogezów.
10. Usunięto 2 drzewa w Rynku (przy fontannie).
11. Rozpoczęto ciecia pielęgnacyjne i sanitarne drzew i żywopłotów na terenie miasta oraz Cmentarza Komunalnego.
12. W związku z wyłączeniem budynku przy ul. Złotoryjskiej Nr 3 z eksploatacji – trwa przeprowadzka lokatorów (dot. 2 osób samotnych, rodziny 2 osobowej i 1 lokalu użytkowego).
13. Wykonywane jest utwardzenie nawierzchni ul. Fabrycznej płytami betonowymi.

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:
1. Wydano 5 decyzji ustalających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, położonych w obrębie 3 uzyskując łączną kwotę 10 129,60 zł.
2. Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na:
- sprzedaż działki o powierzchni 19 m2 pod zabudowę garażem przy ul. Parkowej – zakończony wyłonieniem nabywcy za cenę 2770,00 zł,
- sprzedaż działki o powierzchni 30 m2 pod zabudowę garażem przy ul. Legnickiej - zakończony wyłonieniem nabywcy za cenę 3 550,00 zł,
- dzierżawę gruntu na targowisku miejskim o powierzchni 6,75 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej- zakończony wyłonieniem dzierżawcy.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w "Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach na:
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Głowackiego,
- dzierżawę gruntu na targowisku miejskim o powierzchni 6,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej,
4. Na wniosek gminy w drodze komunalizacji uzyskano prawo własności działki będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Kraszewskiego, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
5. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:
- wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa gatunku topola przy ul. Grodzkiej 6 dla firmy PPHU "Kraskór" z obowiązkiem nasadzenia 2 szt.,
- wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa gatunku jesion przy ul. Okrzei dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 szt.,
- wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa gatunku dąb przy ul. Piotrowickiej dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 szt.
6. Wydano 3 postanowienia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które mogą powstać w wyniku działalności:
- firmy PHU "RAFCHEM" ,Wrocław,
- PPHU „ABBA-EKOMED" Sp. z o.o ,Toruń,
- firmy POLANICA Sp. z o.o. Producent Pokryć Dachowych Kielce, oraz jedno postanowienie w sprawie odzysku energii ze spalania trocin dla firmy PPH Krauzowicz "KRASKÓR" sp.j ,Chojnów.
7. Przygotowano 1500 pism o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste na 2007r.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 121 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 181 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 19.761 zł (wydano 175 decyzji pozytywnych i 6 decyzji negatywnych). Za miesiąc luty 2007 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 76.111,30 zł.
2. Dowody osobiste: wydano 240 dowodów osobistych.

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 9 decyzji administracyjnych, zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, 4 zaświadczenia do ślubu konkordatowego.
2. Sporządzono: 2 akty urodzeń, 9 aktów małżeństw, 9 aktów zgonów.
3. Załatwiono: 2 sprawy korespondencji konsularnych, 60 spraw z biurem ewidencji ludności i USC. 115 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono około 120 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 2 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego.


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama