NA VIII SESJI - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNA VIII SESJI
Ósma sesja obecnej kadencji, była jedną z ważniejszych w roku. Radni tego dnia oceniali ubiegłoroczne działania burmistrza w sferze rachunkowej. Mówiąc krótko – rozliczali włodarza z wykonania miejskiego budżetu. Udzielając mu absolutorium, akceptują jednocześnie zarządzanie publiczną kasą.
Opinię o gospodarności burmistrza wydają miejskich komisje i co najistotniejsze Regionalna Izba Obrachunkowa – jednostka nadzorująca i kontrolująca samorządy.
Każda z opinii była pozytywna, radni zatem bez wątpliwości przyznali burmistrzowi absolutorium.

W porządku obrad tej sesji znalazł się także punkt dotyczący planu opieki nad zielenią miejską. Temat opracowany przez wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta przedstawił radnym burmistrz.
W roku 2007 i 2008 utrzymaniem terenów zielonych z wyłączeniem Parku Piastowskiego zajmuje się firma ACER z Lubina wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. W zakresie jej obowiązków znajduje się koszenie trawników, sprzątanie przejść dla pieszych w rejonie terenów zielonych, sadzenie kwiatów z materiału wykonawcy, zagospodarowanie zieleni w Rynku z materiału wykonawcy, prześwietlanie drzew i formowanie koron, malowanie ławek i koszy w rejonie terenów zielonych.
Na pozostałych terenach wymagających koszenia i sprzątania tj. pobocza dróg, rowy, skarpy i Park Piastowski - prace są wykonywane przez pracowników interwencyjnych.


Sprawozdanie 3/2007 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia
22 lutego 2007 r. do dnia 25 kwietnia 2007 r.


Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Rozpoczęto wymianę nawierzchni jezdni i chodników w ul. Żeromskiego.
2. Rozpoczęto przebudowę dojścia do budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Szpitalnej - zadanie obejmuje montaż platformy podnośnej dla niepełnosprawnych.
3. Podpisano umowę z wykonawcą na wymianę stolarki okiennej w budynkach Gimnazjum Nr 1.
4. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na remont pokryć dachowych w Szkole Podstawowej Nr 4 (segmenty A i B)
5. Ogłoszono przetargi nieograniczone na:
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu i przebudowy „Domu Chemika",
- budowę nawierzchni ul. Tuwima wraz z kanalizacją ogólnospławną.
6. Wznowiono, przerwany na okres zimowy, remont kładki nad rzeką Skorą.
7. Prowadzone są prace związane z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
8. Wykonano nawierzchnię pieszojezdną między budynkami Nr 2 przy ul. Piotra Skargi i Nr 23 przy ul. Rynek z przedłużeniem w stronę ul. Rejtana.
9. Przebudowano nawierzchnię chodnika przy budynku komunalnym na ul. Piotra Skargi.
10. Oczyszczono z odrostów skarpę między ul. Złotoryjską i cmentarzem komunalnym.
11. Trwa wykonanie nawierzchni przed wejściem do sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2.
12. Oczyszczono z krzewów teren skarpy rzeki Skory przyległej do ul. Asnyka w granicach miasta.
13. Przeprowadzono II przetarg na dostawę materiałów do budowy chodników.
14. Zakupiono 2 kwietniki plenerowe o wysokości 240 cm.

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 2 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 92% bonifikaty na łączną kwotę 6.416 zł.
2. Sprzedano na rzecz najemcy lokal użytkowy położony przy ul. Rynek 23 za kwotę 77.022 zł.
3. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- nieruchomość zabudowaną budynkiem wpisanym do rejestru zabytków położoną przy ul. Głowackiego, za kwotę 17.765 zł po zastosowaniu bonifikaty do ceny budynku w wysokości 50 %,
- dwie działki pod zabudowę garażem przy ul. Parkowej za cenę 2.770 zł i przy ul. Legnickiej za cenę 3.550 zł.
4. Gmina nie wykonała prawa pierwokupu:
- w odniesieniu do działki położonej w obrębie 3 w obszarze ul. Południowej – Asnyka o powierzchni 1030 m2, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącej własność osoby fizycznej za cenę 25.132 zł a zbywanej na rzecz mieszkańca gminy Zagrodno,
- w odniesieniu do działki położonej przy ul. Konopnickiej o powierzchni 549 m2 przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącej własność osoby fizycznej za cenę 10.000 zł a zbywanej na rzecz mieszkańca Chojnowa.
5. Wydano 2 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 1.563 zł.
6. Wydano decyzję na podział nieruchomości przy ul. Złotoryjskiej 4 – dz. nr 211/2 w celu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi.
7. Przedłużono umowę użyczenia stawu miejskiego dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy.
8. Rozpoczęto czynności w sprawie przejęcia w zasoby komunalne części działki – Plac Dworcowy, obejmującą stanowiska PKS-u (tereny zieleni i chodnik).
9. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:
- wydano 2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew gatunku klon przy ul. Kościuszki i gatunku dąb przy ul. Piotrowickiej dla osób fizycznych z obowiązkiem nasadzenia,
- wydano 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew:
a/ przy ul. Legnickiej dla DZDW we Wrocławiu Rejonowy Oddział Legnica z obowiązkiem nasadzenia drzew,
b/ zgodnie z zatwierdzonym planem realizacyjnym przebudowy trakcji kolejowej dla PKP Warszawa,
c/ przy ul. Kraszewskiego dla Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej we Wrocławiu, z obowiązkiem nasadzenia zastępczego,
d/ przy ul. Kilińskiego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość" w Chojnowie, z obowiązkiem nasadzenia drzew oraz odmówiono zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk.
10. Wydano 4 postanowienia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które mogą powstać w wyniku działalności:
- Zakładu Usług Budowlano-Projektowych w Legnicy,
- Firmy „AK NOVA" Sp. z o.o. Odolanów,
- Firmy Budowlanej „BUDPOL" Piotr Smolarczyk, Częstochowa,
- Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług „GAJAWI" Łódź.
11. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla Firmy Usługi Projektowe i Nadzoru Inwestorskiego, Stanisław Waluś – przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. M.Curie – Skłodowskiej.
12. W miesiącu marcu przy udziale firmy specjalistycznej zlikwidowano zagrożenie z terenu nieczynnego browaru. Usunięto pozostawiony amoniak z instalacji amoniakalnej używanej w procesie chłodzenia piwa.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 214 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 208 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 20.925 zł, (wydano 191 decyzji pozytywnych i 17 decyzji negatywnych). Za miesiąc III i IV 2007 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 135.589 zł.
2. Dowody osobiste: wydano 437 dowodów osobistych.

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano:
- 32 decyzje administracyjne,
- 6 zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą,
- 17 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
2. Sporządzono:
- 3 akty urodzenia,
- 12 aktów małżeństw,
- 19 aktów zgonów.
3. Załatwiono:
- 1 sprawę korespondencji konsularnej,
- 89 sprawy z biurem ewidencji ludności i USC,
- 229 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono około 370 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wysłano 2 wnioski o medale za długoletnie pożycie małżeńskie.


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama