Na XI sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XI sesjiSierpniowe posiedzenie Rady Miejskiej Chojnowa rozpoczęło się uroczystym akcentem pożegnania trzech chojnowskich pedagogów przechodzących na emeryturę. Burmistrz i przewodniczący Rady dziękując dyr. Andrzejowi Błaszczakowi, dyr. Mirosławowi Gębali oraz Andrzejowi Rusieckiemu za wieloletnią działalność na rzecz oświaty podkreślili nieoceniony wkład pracy, jaki był udziałem tych nauczycieli.
W dalszej części sesji radni głosowali nad dwoma uchwałami. Jedną z nich była uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Chojnowa na lata 2007-2013. Ten dokument wyznacza harmonogram prac inwestycyjnych, jakie w najbliższych latach prowadzone będą na terenie miasta.
WPI na lata 2007-2013 zakłada m.in. budowę międzyszkolnego basenu przy Szkole Podstawowej nr 4, adaptację „Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, budowę trybun na stadionie „Chojnowianki", budowę i modernizację miejskich dróg wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej, rewitalizację centrum miasta, Parku Piastowskiego oraz budowę promenady nad Skorą, rozbudowę cmentarza komunalnego i modernizację cmentarnej kaplicy, budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy MDK i modernizację boisk sportowych przy szkołach podstawowych, remont elewacji Muzeum Regionalnego.
Radni jednomyślnie przegłosowali uchwałę, akceptując tym samym założone działania.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 21 czerwca 2007 r. do dnia 29 sierpnia 2007 r.


Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Zakończono budowę ul. Żeromskiego.
2. Zakończono wymianę stolarki okiennej w budynkach Gimnazjum Nr 1.
3. Zakończono remont dachów segmentu A i B w Szkole Podstawowej Nr 4.
4. Rozpoczęto budowę ul. Tuwima wraz z siecią kanalizacji ogólnospławnej.
5. Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. M. Skłodowskiej.
6. Przeprowadzono remont pokrycia dachu wieży kaplicy cmentarnej.
7. Rozstrzygnięto przetargi na:
- budowę trybun sportowych,
- remont dachów Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2,
- wykonanie projektu rewitalizacji Śródmieścia Chojnowa.
8. Ogłoszono przetargi nieograniczone na:
- budowę ul. Łużyckiej - II przetarg (I unieważniono),
- wykonanie projektu adaptacji "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji - III przetarg (I i II unieważniono),
- na remont pomieszczeń Wydziału finansowo - Budżetowego UM - II przetarg,
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie śródmiejskim - (unieważniony),
- na remont kaplicy na cmentarzu komunalnym.
9. Opracowano stadium wykonalności dla budowy basenu międzyszkolnego przy SP Nr 4.
10. Zamontowano ogrody zabaw przy ul. Drzymały, ul. Grunwaldzkiej - Chrobrego,
ul. Paderewskiego 20.
11. Przekazano Spółdzielni Mieszkaniowej "Młodość" 4 lokale socjalne do zasiedlenia w ramach realizacji wyroków eksmisyjnych.
12. Zdjęto posusz oraz wykonano korektę koron drzew uszkodzonych w wyniku wichury rosnących na terenie zielonym w rejonie Stadionu sportowego KS Chojnowianki, MDK i ul. Dąbrowskiego - szt. 61.
13. Usunięto zagrażające drzewa z terenu stadionu sportowego KS Chojnowianki - szt. 4 i z terenu cmentarza komunalnego w Chojnowie - szt. 5.
14. Wyprowadzono 2 rodziny z budynku przy ul. Złotoryjskiej 3 (w związku ze złym stanem technicznym budynku). W/w rodzinom przydzielono lokale zamienne.
15. Z wiatrołomów pozyskano 2,5 m3 drewna, które będzie przeznaczone na listwy do ławek parkowych.
16. Zakończono budowę chodnika na ul. Kilińskiego po południowej stronie jezdni do wpięcia w ul. Wojska Polskiego.
17. Trwają prace przy wymianie nawierzchni chodnika ul. Kilińskiego od ul. Wojska Polskiego do ul. Wolności - północna strona.
18. Zakończono budowę ogrodzenia terenu zielonego przy Miejskim Domu Kultury od strony zachodniej oraz do strony przyległej do ul. Małachowskiego.
19. Wywieziono gałęzie pozostałe w wyniku korygowania koron drzew w rejonie Miejskiego Domu Kultury, Stadionu Miejskiego i Cmentarza.
20. Zakończono prace remontowe - malarskie w Przedszkolu Miejskim Nr. 1.
21. Wykonane są prace remontowo - konserwacyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 3.
22. Kontynuowane są prace malarskie na elewacjach w Rynku.
23. Trwa koszenie terenów zielonych nie objętych przetargiem tj. ogrodów zabaw, terenów miejskich w zabudowie komunalnej, posesji szkół i koryta rzeki Skora.
24. Uporządkowano teren działki budowlanej przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego przeznaczonej na przetarg.
25. Odnowiono pasy przejść dla pierwszych na drogach miejskich.
26. Wykonano projekty remontu kaplicy cmentarnej - aranżacji wnętrza oraz instalacji elektrycznej.
27. Wykonano naprawy miejscowe chodników na ul. Witosa i dobudowano fragmenty chodników na ul. Samorządowej.
28. Dokonano demontażu starych ogrodzeń na Stadionie Miejskim przy kortach oraz na terenie przyległym do byłego Stadionu sportowego Dolpakartu.

Z zakresu Wydziału Gospodarki Grunatmi i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 19 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty na łączną kwotę 83.056 zł.
2. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- nieruchomość zabudowaną budynkiem warsztatowo - szkoleniowym przy ul. Witosa za cenę 79.800 zł,
- 3 działki pod zabudowę garażową przy ul. Parkowej za cenę łączną 8.310 zł.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w ''Gazecie Chojnowskiej'' ogłoszenia o przetargach na sprzedaż:
- 3-ch działek pod zabudowę garażową przy ul. Parkowej,
- 2-ch działek pod zabudowę garażową przy ul. Zielonej,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo - magazynowym położonej przy ul. Fabrycznej (obok Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej),
- lokalu mieszkalnego przy ul. Krasickiego 2,
- nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Boh. Getta Warszawskiego przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową,
- na dzierżawę gruntu na targowisku miejskim o powierzchni 8,60 m2 i 5,50 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej,
- nieruchomości objętej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej przy ul. Okrzei,
4. Na wniosek gminy w drodze komunalizacji uzyskano prawo własności działki o powierzchni 314 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Przelot 2.
5. Wydano 4 decyzje o podział nieruchomości:
- przy ul. Paderewskiego na wniosek osoby fizycznej w celu sprzedaży działki,
- przy ul. Fabrycznej w celu wydzielenia działki do zbycia w drodze przetargu,
- przy ul. Kościuszki w celu wydzielenia działki do zbycia w drodze przetargu,
- przy Pl. Dworcowym w celu wydzielenia działki do komunalizacji.
6. Wydano 3 postanowienia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla:
- Firmy "7A Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe OBORA z Lubina", które mogą powstać w wyniku prac budowlanych,
- Firmy "EKO-MAT" z Jaworzyna zajmującej się czyszczeniem i udrożnieniem kanalizacji, wywozem ścieków i substancji niebezpiecznych,
- Firmy ''LAMBERTA" Sp. z o.o. w Chojnowie, ul. Zielona 2 zajmującej się przetwórstwem drewna.
7. Wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji:
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Asnyka, Złotoryjskiej i Parkowej,
- przebudowę sieci wodociągowej w ul. Okrzei.
8. W miesiącu lipcu właścicielka nieruchomości położonej przy ul. Chmielnej, dokonała zwrotu kosztów, jakie gmina poniosła przy likwidacji zagrożenia powstałego na terenie nieczynnego browaru. Usunięto pozostawiony amoniak z instalacji amoniakowej używanej w procesie chłodzenia piwa.
9. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:
- wydano 2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew gatunku brzoza przy ul. Legnickiej i gatunku kasztanowiec przy ul. Okrzei dla osób fizycznych z obowiązkiem nasadzenia łącznie 4 sztuk,
- wydano 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew:
* przy ul. Grodzkiej (topoli) dla PPHU "KRASKÓR" Krauzowicz Sp.j. w Chojnowie z obowiązkiem nasadzenia 21 szt.,
* przy ul. Grodzkiej (Topoli) dla firmy EXPORT-IMPORT "DANY" w Chojnowie z obowiązkiem nasadzania 14 sztuk,
* przy ul. Dąbrowskiego (lipa) i ul. Reja (dąb) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Legnicy z obowiązkiem nasadzenia 6 sztuk.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 216 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 165 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 18.779 zł, (wydano 158 decyzji pozytywnych i 7 decyzji negatywnych). Za miesiąc VII i VIII 2007 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 121.120 zł.
2. Dowody osobiste: wydano 240 dowodów osobistych.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
Kuźwa...Banda decydentów! Co oni tam robią? >:2007-09-17anonim
Jak na lata 2007-2013 to kiepski plan2007-09-11Key

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama