Na XVI sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XVI sesji
Tematem wiodącym przedostatniej sesji minionego roku był budżet na 2008 rok.

Prezentując dokument finansowy, burmistrz, poinformował, że przyszłoroczne dochody planuje się w wysokości 33.956.318 zł, a wydatki w wysokości 39.740.076 zł. Powstały deficyt zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych.
* * *
Przyjęte do budżetu dochody począwszy od roku 2008 podzielone zostały na dochody majątkowe i dochody bieżące. W budżecie zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 5.450.457 zł, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.
Dochody bieżące przyjęto do budżetu w kwocie 28.505.861 zł. Z tej kwoty dochody własne (tj. wpływy z podatków, wpływy z opłat, dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz inne wpływy stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów) stanowią kwotę 14.025.192 zł, natomiast subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca stanowią kwotę 10.024.692zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano na kwotę 4.456.040 zł.

Na wydatki bieżące, dotacje i wydatki inwestycyjne w szkołach, przedszkolach, świetlicach szkolnych i stołówkach zabezpieczono kwotę 18.089.581 zł.
Wyżej wymienione zadania oświatowe będą realizowane w części z przyznanej subwencji oświatowej na kwotę 6.720.766 zł oraz w części ze środków samorządowych na kwotę 11.368.815 zł.
Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 6.415.974 zł, które będą realizowane z planowanej dotacji w kwocie 4.425.400 zł oraz ze środków samorządowych w wysokości 1.990.574 zł.
Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano 7.964.620 zł. Z kwoty tej, przeznaczono 1.846.620 zł na utrzymanie porządku i estetyki miasta, finansowanie prac interwencyjnych, na opracowanie dokumentacji technicznych.
W dziale tym na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem 6.118.000 zł. W sumie na realizację inwestycji w 2008r. zarezerwowano środki finansowe w wysokości 13.849.085 zł. Przeznaczone one będą m.in. na rozpoczęcie budowy basenu, adaptację Domu Schrama na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, budowę ul. Łużyckiej i Rzemieślniczej, budowę i modernizację oświetlenia ulic.
Burmistrz podkreślił, że budżet 2008 r. jest budżetem wyjątkowo rozwojowym i oczekiwanym przez społeczność lokalną. Wielkość środków finansowych zaplanowanych na wykonanie zadań inwestycyjnych, jest zdecydowanie większa od środków planowanych w latach poprzednich, a w porównaniu do roku ubiegłego wzrasta o ponad 100%.

Przedstawiony budżet pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa i komisje stałe rady miejskiej.

Ta sesja była także sesją podsumowań. Sprawozdanie z działalności w okresie dwunastu miesięcy złożyły poszczególne komisje rady, poinformowano także o planach pracy na rok bieżący.

Ostatnia sesja minionego roku odbyła się 31 grudnia i dotyczyła zmian w budżecie.

Sprawozdanie 7/2007 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 25 października 2007 r. do dnia 24 grudnia 2007 r.
Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:


1. Ogłoszono przetargi:
- IV przetarg nieograniczony na budowę ul. Łużyckiej,
- II przetarg nieograniczony na budowę ogrodzenia rozbudowywanej części cmentarza komunalnego.
2. Zakończono budowę i przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. M. Skłodowskiej.
3. Zakończono wymianę okien w elewacji frontowej w Gimnazjum Nr 2.
4. Zakończono remont pokrycia dachów sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2.
5. Trwa budowa trybun sportowych na stadionie miejskim.
6. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę ul. Rzemieślniczej wraz z siecią kanalizacji ogólnospławnej.
7. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Bielawskiej.
8. Wykonano projekt budowlany i złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulic Asnyka, Południowej i Złotoryjskiej.
9. Z dniem 14.12.2007 r. zakończono realizację umowy o prace interwencyjne – brukarze (5 osób).
10. Z dniem 19.12.2007 r. zakończono realizację umowy o prace interwencyjne – konserwatorzy terenów zielnych (3 osoby).
11. Zakończono wymianę nawierzchni chodników ulicy Wojska Polskiego – lewa strona od ul. Paderewskiego do ul. Parkowej. Łącznie wykonano 494 m2.
12. Wykonano chodnik przy posesji na ul. Grottgera 1. Łącznie wykonano 18 m2.
13. Wykonano część chodnika łączącego ul. Paderewskiego z ul. Brzozową. Łącznie wykonano 103 m2.
14. Uporządkowano działkę komunalną przy ul. Lubińskiej – Przelot.
15. Pomalowano pomieszczenie treningowe dla klubu kolarskiego w Gimnazjum Nr 2.
16. Przeprowadzono rozbiórkę budynków po byłym zakładzie HOSMET przy ul. Kościuszki (budynek stolarni i portierni)
17. Wykonano dokumentację techniczną na oświetlenie uliczne: ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego, ul. Krótkiej, ul. Brzozowej, ul. Broniewskiego, ul. Grunwaldzkiej, ul. Kilińskiego, ul. Kochanowskiego i ul. Sempołowskiej.
18. Rozpoczęto montaż tablic systemu informacji miejskiej na terenie miasta.
19. Zakupiono kamień drogowy, którym utwardzono i wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej na ul. Południowej i ul. Brzozowej.
20. Rozpoczęto wymianę opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego.

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 9 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% bonifikaty na łączną kwotę 29.237 zł.
2. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- lokal użytkowy o pow. 17,80 m2 położony przy ul. Kolejowej 18 za cenę 52.500 zł.
3. Wydano 38 decyzji na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość" oraz jedną na rzecz osoby fizycznej na łączną kwotę 106.000 zł.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w „Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach na sprzedaż:
- nieruchomości o powierzchni 1,5753 ha objętej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej przy ul. Okrzei,
- sześciu działek pod zabudowę garażową przy ul. Parkowej.
5. Na wniosek gminy w drodze komunalizacji uzyskano prawo własności działki o powierzchni 0,2018 ha (droga wewnętrzna), położonej w obrębie ul. Fabrycznej.
6. Wydano dwie decyzje na wygaszenie trwałego zarządu dla CHZGK i M w Chojnowie na część działki o powierzchni 71 m2 zabudowanej stacją transformatorową przy ul. Kraszewskiego oraz dla MDK w Chojnowie na część działki niezabudowanej o powierzchni 145 m2.
7. Wydano 7 decyzji na podział nieruchomości:
- przy ul. Młynarskiej w celu sprzedaży działek w drodze przetargu,
- przy ul. Małachowskiego w celu sprzedaży działki na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości oraz w celu sprzedaży w drodze przetargu,
- przy ul. Kilińskiego na wniosek osoby fizycznej w celu sprzedaży działki,
- przy ul. Okrzei na wniosek osoby prawnej w celu sprzedaży działki,
- przy ul. Ogrodowej w celu zamiany nieruchomości (2 decyzje).
8. Wydano 4 postanowienia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które mogą powstać w wyniku działalności:
- Firmy „LANT" Henryk Wilkiel Leszno Górne – świadczącej usługi w zakresie czyszczenia separatorów oraz odbioru odpadów po czyszczeniu zbiorników,
- Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „Eksbud" Waldemar Włodarczyk Jaworzyna Śląska – świadczącego usługi w zakresie prac remontowo – budowlanych.
9. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla:
- Firmy Usługi Projektowe i Nadzoru Inwestorskiego, Stanisław Waluś – przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Bielawskiej.
10. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:
- przy ul. Legnickiej – wydano 1 decyzję zezwalająca na usunięcie drzew gatunku dąb w oparciu o opinię dendrologiczną dla Spółki „DRUGA-ŚWITALSKI&SYNOWIE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z obowiązkiem nasadzenia 2 sztuk.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 144 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 155 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 15.687 zł, (wydano 141 decyzji pozytywnych i 14 decyzji negatywnych). Za miesiąc XI i XII 2007 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 104.229 zł.
2. Dowody osobiste: wydano 670 dowodów osobistych.

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano:
- 46 decyzji administracyjnych,
- 2 zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą,
- 12 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
2. Sporządzono:
- 3 akty urodzenia,
- 28 aktów małżeństwa,
- 30 aktów zgonu.
3. Załatwiono:
- 143 sprawy z biurem ewidencji ludności i USC,
- 334 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego,
- 1 korespondencję konsularną.
4. Sprawdzono około 920 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wysłano 3 wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama