Na XXIX sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXIX sesjiJedna z ostatnich w tym roku sesji dotyczyła m.in. działalności klubów sportowych działających w naszym mieście. Jest ich kilka. Klub Sportowy Chojnowianka, to z pewnością największa i najdłużej działająca organizacja tego typu.

Jest klubem jednosekcyjnym, ale trenuje tu sześć drużyn piłki nożnej – młodzicy, trampkarze, juniorzy młodsi, juniorzy starsi i dwie drużyny seniorów.

Według relacji prezesa KS Chojnowianka Waldemara Michowskiego drużyny młodzieżowe w swoich grupach rozgrywkowych są w ścisłej czołówce. Druga drużyna seniorów zajmuje piątą lokatę w III grupie Kl. A, pierwsza, występująca w IV lidze, po rundzie jesiennej zajmuje 16 miejsce.

 

Pozostałe organizacje sportowe działają przy placówkach oświatowych.

O osiągnięciach i strukturach Uczniowskiego Klubu Sportowego Oriens mówił na sesji Bartosz Gębala.

Uczniowski klub skupia młodzież trenującą siatkówkę, koszykówkę, kolarstwo i taniec. Działa tu także żeńska drużyna piłki nożnej.

 

(szerokość: 375 / wysokość: 500)Szkolenie siatkarskie obejmuje dwie grupy chłopców.
W klasach I gimnazjum zajęcia prowadzi Pan Mirosław Gębala i mają one charakter wstępnego szkolenia siatkarskiego.

Klasy II, III oraz I szkoły średniej prowadzone przez Bartosza Gębalę biorą udział w rozgrywkach Gminnej Ligi Piłki Siatkowej, Kaczawskiej Lidze Amatorskiej Piłki Siatkowej Junior oraz rozgrywkach KLAPS senior.

Sekcja kolarska prowadzona przez Pana Eugeniusza Bobiowskiego w tym roku uczestniczyła w 25 zawodach w kolarstwie górskim, 5 zawodach w kolarstwie sezonowym, w 3 zawodach w kolarstwie przełajowym oraz 1 maratonie. Ta sekcja była również organizatorem przełajowych zawodów , współorganizatorem Mistrzostw Polski Masters oraz przy udziale Rady Miasta organizowała zawody dla dzieci.

Zespół taneczny Brooklyn prowadzony przez Panią Marzenę Anton w roku 2008 uczestniczył w wielu turniejach i przeglądach tanecznych. Przygotował także oprawę taneczną na miejsce festyny organizowane przez Urząd Miasta oraz MOKSiR. Obecnie zespół Mały Brooklyn liczy 23 osób w wieku od 5 do 10 lat, zespół Brooklyn liczy 33 osoby w wieku od 12 do 18 lat. Łącznie sekcja taneczna liczy 60 osób.

 

W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Realizację zadań ujętych w harmonogramie na lata 2007-2013 przedstawił radnym burmistrz miasta.

Według przedłożonego sprawozdania prace przebiegają zgodnie z planem.

W latach 2007 - 2008 zrealizowano:

*wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1, *wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2, *remont dachów segmentów A i B w Szkole Podstawowej nr4,

*budowa nawierzchni ul. Tuwima i Broniewskiego wraz z kanalizacją ogólnospławną, *modernizacja nawierzchni ul. Żeromskiego, *budowa ul. Łużyckiej, *budowa sieci kanalizacji ogólnospławej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej, *zakończono budowę sieci wod-kan dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ulicy. Bielawskiej, *budowa i modernizacja oświetlenia ulic - wymieniono 55 sztuk opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Wykonano oświetlenie w ulicach Kilińskiego ( od ul. Grunwaldzkiej do Legnickiej), Kochanowskiego i Grunwaldzkiej, *modernizacja ciągów pieszych - wymieniono nawierzchnię chodników przy ul. Kilińskiego: od ul. Wojska Polskiego do ul. Łokietka oraz od ul. Wolności do ul. Wojska Polskiego oraz nawierzchni chodnika przy ul. Drzymały. W roku 2008 wymieniono odcinek chodnika przy ul. Chmielnej, Komuny Paryskiej, od ul. Paderewskiego do ul. Brzozowej (wzdłuż rzeczki), na terenie Przedszkola nr 1 przy ul. Wojska Polskiego, na stadionie K.S Chojnowianka, Sobieskiego, przejście od ul. Sobieskiego do Parkowej na wysokości bramy cmentarnej, *rozbudowa cmentarza komunalnego - zakończono budowę ogrodzenia rozbudowanej części cmentarza, *budowa kompleksu boisk szkolnych przy ul. Kilińskiego (Moje boisko Orlik 2012) - zakończono realizację I etapu inwestycji - boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej piłkarskiej z drenażem, ogrodzenie wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki *budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy MOKSiR – zakończono prace przygotowawcze - ogrodzono i zniwelowano teren i posiano trawę. 

W trakcie realizacji:

*budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie, * wymiana chodnika przy ul. Krasickiego, *wymiana nawierzchni chodników przy pl. Dworcowym, *II etap inwestycji (Moje boisko Orlik 2012) - zaplecze szatniowo-sanitarnego z przyłączami, *remont elewacji i dachu Muzem Regionalnego.

 

Pozostałe inwestycje ujęte w WPI będą realizowane po uzyskaniu środków zewnętrznych bądź są w trakcie procedur zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę lub procedur przetargowych.

 

 

Sprawozdanie 7/2008 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 25 września 2008 r. do dnia 26 listopada 2008 r. Z zakresu

 

Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Trwa remont elewacji i dachu muzeum.

2. Trwa remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1.

3. Trwa przebudowa sanitariatów w segmencie D Szkoły Podstawowej Nr 4.

4. Trwa wymiana nawierzchni chodników przy Pl. Dworcowym.

5. Trwa budowa II etapu kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kilińskiego.

6. Trwa budowa międzyszkolnego basenu przy Szkole Podstawowej Nr 4.

7. Trwa budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Bohaterów Powstania Warszawskiego, Brzozowej, Broniewskiego, Krótkiej i Sempołowskiej.

8. Zakończono i odebrano budowę ogrodzenia rozbudowywanej części cmentarza komunalnego.

9. Wybudowano oświetlenie uliczne w ciągu ulic Kilińskiego – Kochanowskiego – Grunwaldzkiej.

10. Wykonano wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Grunwaldzkiej.

11. Wymieniono słupki z łańcuchami na chodniku przy ul. Legnickiej i Kolejowej.

12. Wystąpiono do właściciela posesji przy ul. Legnickiej (dawny Argal) w celu uzyskania zgody na postawienie wiaty przystankowej.

13. Wykonywane są bramy na terenie sportowo – rekreacyjnym przy ul. Małachowskiego – MOKSiR.

14. Wykonano chodnik w Parku Piastowskim na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Parkowej.

15. Zainstalowano kolektory słoneczne – solary na budynku szatni KS Chojnowianka.

16. Złożono wniosek o dofinansowanie dot. przebudowy ciągów pieszych w ulicach Paderewskiego i Wojska Polskiego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

17. Zamontowano 2 bramki z siatkami na terenie boiska zielonego przy ul. Maczka – Łokietka.

18. Zakończono budowę WC miejskiego przy ul. Wolności i przekazano do eksploatacji CHZGK i M.

19. Zakupiono ogród zabaw, który będzie zamontowany w m-cu kwietniu 2009 r. przy ul. Dąbrowskiego (teren MOKSiR).

20. Zagospodarowano zgodnie z projektem tereny zielone przy ul. Szpitalnej i przy ul. Lubińskiej – Przelot.

21. Dokonano wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Sobieskiego po północnej stronie ulicy.

22. Dokonano wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Grunwaldzkiej.

23. Uporządkowano teren działki przy ul. Lubińskiej i Zielonej.

24. Rozpoczęto porządkowanie działki pod teren budowy u zbiegu ulic Witosa i Bohaterów Getta Warszawskiego.

25. Uporządkowano teren Stadionu Miejskiego i MOKSiR.

26. Rozpoczęto wymianę nawierzchni chodnika po zachodniej stronie ulicy Krasickiego.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

 

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 15 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty na łączną kwotę 71.592 zł.

2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- 4 działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Bielawskiej za łączną kwotę 271.710 zł,

- 2 działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Kwiatowej za łączną kwotę 50.500 zł,

- nieruchomość zabudowaną przy ul. Fabrycznej za kwotę 114.000 zł,

- działkę pod budowę garażu przy ul. Parkowej za kwotę 3.540 zł,

- lokal mieszkalny przy ul. Witosa za kwotę 184.800 zł.

3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę o pow. 192 m2 położoną przy ul. Głowackiego za kwotę 12.500 zł.

4. W celu pozyskania działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Bielawskiej dokonano zamiany działek z osobą fizyczną

5. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na:

- sprzedaż pięciu działek budowlanych, położonych w rejonie ul. Bielawskiej,

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Drzymały.

6. Przeprowadzono przetargi na:

- sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Młynarskiej, zakończony wyłonieniem nabywcy za cenę 40.400 zł,

- sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną, położonej przy ul. Witosa, zakończony wynikiem negatywnym,

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej rampą betonową przy ul. Fabrycznej (teren byłego „Dolzametu"), zakończony wynikiem negatywnym,

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Samorządowej (była kotłownia), zakończony wynikiem negatywnym.

7. Wydano 2 decyzje na podział nieruchomości:

- na wniosek Starostwa Powiatowego dokonano podziału ul. Kolejowej w celu regulacji stanu prawnego,

- przy ul. Skłodowskiej na wniosek osoby fizycznej w celu sprzedaży działki.

8. Wydano 6 decyzji przekazujących nieruchomości w trwały zarząd dla jednostek budżetowych, tj. 4 szkół i 2 przedszkoli.

9. Przygotowano informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Chojnów na dzień 31 października 2008 r.

10. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem :

- przy ul. Spacerowej – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku świerk dla osoby fizycznej,

- przy ul. Baczyńskiego – wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa gatunku świerk w zamian za nasadzenie 2 sztuk dla osoby fizycznej.

11. Wydano postanowienie w sprawie zatwierdzenia wniosku o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów mogących powstać w wyniku działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „HEMIZ" Sp. z o.o. w Prochowicach.

12. Wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Modernizacji Internatu Powiatowego Zespołu Szkół" przy ul. Sobieskiego w Chojnowie.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

 

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 124 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 145 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 15.881 zł, (wydano 137 decyzji pozytywnych i 8 decyzji negatywnych). Za miesiąc X, XI 2008 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 84.482 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 140 wniosków, wydano 140 dowodów osobistych.

3. Z zakresu spraw wojskowych:

- w miesiącu październiku przeprowadzono rejestrację przedpoborowych rocznika 1990, wezwano 118 osób, z których zgłosiło się 112,

- sporządzono wykaz i założono rejestr przedpoborowych – dokumentacja ta stanowi podstawę do organizacji poboru wojskowego.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

 

1. Wydano: 21 decyzji administracyjnych, 4 zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 5 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 3 akty urodzenia, 35 aktów małżeństwa, 15 aktów zgonu.

3. Załatwiono: 169 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 203 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 2 korespondencje konsularne.

4. Sprawdzono około 45 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Zorganizowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (złote gody).

6. Wysłano 3 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
A2008-12-14xyz

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama