login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Relacja z IV sesji Rady Miejskiej w Chojnowie - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyRelacja z IV sesji Rady Miejskiej w Chojnowie
"ABY TO BYŁ ROK ZGODY..."

      Pod kierunkiem Joanny Katarzyny Dziedzic - przewodniczącej Rady Miejskiej w Chojnowie, 30 grudnia ub.r. odbyła się kolejna, IV już sesja Rady. O godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Chojnowie zebrali się radni miejscy by w przedostatnim dniu roku wprowadzić w życie konieczne dla działalności miasta uchwały.
      W jednym z pierwszych punktów obrad radni składali interpelacje i zapytania w sprawach - zdaniem ich nie cierpiących zwłoki. Radna Jolanta Wrotna poruszyła sprawę Pogotowia Ratunkowego w Chojnowie i jego dalszych losów. Radny Tadeusz Stasiewicz zapytywał o dalsze losy targowiska miejskiego, a także legalności podlegania wspomnianego targowiska pod zarząd Klubu Sportowego "Chojnowianka", który to - zdaniem radnego - nie jest władny w sprawowaniu pieczy nad targowiskiem (ze względu na fakt, iż mimo wezwań do powołania nowego Zarządu w trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego, do dnia dzisiejszego tej procedury nie zachowano).
      Radny Jerzy Kucharski poruszył sprawę parkingu miejskiego w związku ze staraniami firmy POLERS o przejęcie go, natomiast radny Wojciech Urbaniak zwrócił się do burmistrza miasta o informację nawiązującą do przypadającej w dniu następnym nocy sylwestrowej i poczynionych przygotowaniach w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców grodu nad Skorą.
      Na zadawane pytania informacji udzielał burmistrz Chojnowa Jan Serkies. Częsciowo padły wnioski o udzielenie odpowiedzi na piśmie w terminie późniejszym.
Radni przyjęli protokóły z sesji z 28 listopada i 4 grudnia ub.r.
      Sprawozdanie z dzialalności pomiędzy sesjami złożył burmistrz Jan Serkies. W okresie tym władze miasta nawiązały kontakty z władzami gminy i osobiście z wójtem gminy Chojnów Barbarą Jasińską oraz wicewójtem Wandą Chomiczewską. Podjęte zostały działania w zakresie organizowania (wspólnego, zarówno dla miasta jak i gminy) imprez kulturalnych. Jako pierwszą - miasto i gmina wspólnie włączą się do organizację koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowana zostanie wspólna promocja miasta i gminy. Rozważa się możliwości podłączenia gminy do oczyszczalni ścieków w Chojnowie.
      W okresie między sesjami burmistrz spotkał się z kierownictwem Rejonu Energetycznego w Chojnowie, z syndykiem KAZ DOLZAMET, a także z komendantem Policji w Chojnowie (na tym spotkaniu omówiono m.in. sprawy zabezpieczenia miasta w okresie Sylwestra i Nowego Roku). Rozmawiano także z przedstawicielami DZWP DOLPAKART w zakresie przejęcia przez miasto ośrodka rekreacyjnego na terenie zakładu.
      W okresie międzysesyjnym burmistrz wyjeżdżał do Warszawy, gdzie w kilku ministerstwach przeprowadzał rozmowy z odpowiedzialnymi przedstawicielami władz centralnych. Efektem tych rozmów było pozyskanie na rzecz miasta dodatkowych środków w wysokości 500 tys. zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
      Sprawozdanie z przebiegu kontroli w Przychodni Rejonowej w Chojnowie złożył biegły księgowy p. Henryk Chojnacki, który taką kontrolę prowadził na zlecenie poprzedniej rady - wnioski z kontroli przedstawione zostaną na następnej sesji, kiedy z wynikami prac zapoznają się poszczególne komisje, i kiedy będzie mógł się w tych sprawach wypowiedzieć kierownik placówki Dariusz Kryński. Problemy, z jakimi boryka się chojnowska placówka służby zdrowia to przede wszystkim brak stabilnej sytuacji finansowej.
      Rada podjęła następujące uchwały:
- o zmianie w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2002 (uchwałanr 19),
- o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Chojnowa (uchwała nr 20),
- w sprawie wydatków budżetu miasta Chojnowa, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała Nr 21).
(Wspomniane uchwaly publikowane w numerze Gazety Chojnowskiej Nr 2/531).
- o powołaniu Rady Społecznej przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie - w skład Rady powołano burmistrza Jana Serkiesa (przewodniczący Rady), Czesława Podhorodeckiego ( pełnomocnika z ramienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - zgłoszony przez wicewojewodę Ignacego Bochenka) oraz trzech przedstawicieli reprezentujących Radę Miejską w Chojnowie: Tadeusza Bobyka, Jerzego Kucharskiego i Tadeusza Stasiewicza.
      Rada przyjęła ponadto swój plan pracy na rok 2003.
      Radni wysłuchali i przyjęli plany pracy poszczególnych komisji przedstawione przez ich przewodniczących: radnego Włodzimierz Boczka (komisja rewizyjna), Bolesława Jakubiaka (komisja budżetowa), Jerzego Kucharskiego (komisja zdrowia, ekologii i spraw społecznych) i Tadeusza Bobyka (komisja oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego).
      W ostatnim punkcie sesji burmistrz Jan Serkies udzielił bardziej precyzyjnych wyjaśnień w sprawach poruszonych na początku sesji, a także informował o swoich działaniach w nawiązaniu do interpelacji złożonych w trakcie poprzednich sesji (m.in. na interpelację radnego Tadeusza Stasiewicza dot. oczka wodnego w Parku Piastowskim oraz radnego Wojciecha Urbaniaka dot. sprawy Wydziału Komunikacji w chojnowskim Urzędzie Miejskim (odpowiedź starostwa negatywna).
      Przewodnicząca Joanna Katarzyna Dziedzic odczytała pisma firmy DOLPAP i DOLZAMET w sprawie podatków od nieruchomości.
      Na zakończenie burmistrz Jan Serkies oraz przewodnicząca Joanna Katarzyna Dziedzic złożyli radnym oraz zaproszonym gościom noworoczne życzenia, podkreślając w nich, aby był to "rok zgody i realizacji planów postawionych przed Radą i władzami miasta".


Jerzy Józefowicz
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama