login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Na XXIX sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXIX sesji 

Polityka państwa w zakresie ograniczania bezrobocia w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz informacja o przygotowaniach do tegorocznych Dni Chojnowa, to wiodące tematy XXIX sesji, która odbyła się 23 maja.

 

Obszerny materiał dotyczący polityki państwa w zakresie ograniczania bezrobocia w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy omówiła kierownik PUP filia w Chojnowie Bożena Konopnicka.

(fragmenty) W latach dziewięćdziesiątych nastąpiły w naszym kraju daleko idące zmiany systemu prawa regulującego stosunki pracy oraz zostały stworzone ramy instytucjonalno-prawne dla realizacji zadań państwa w dziedzinie polityki rynku pracy i walki z bezrobociem. Ustawowe regulacje w tym okresie opierały się na rozstrzygnięciach przyjętych w trzech ustawach o zatrudnieniu i bezrobociu oraz ich licznych nowelizacjach. Wymienione ustawy określiły zadania państwa ja­ko podmiotu polityki społecznej w sferze zatrudnienia. Wprowadzone programy i działania osłonowe miały na celu ochronę socjalną osób pozostających bez zatrudnienia przed negatywnymi skutkami bezrobocia, a także przed konsekwencjami reformy gospodarczej. Stanowiły one podstawę prawną podstawowych działań na rynku pracy, takich jak przyznawanie zasiłków dla bezrobotnych, wykonywanie usług pośrednictwa pracy, szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych, udzielanie pożyczek dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielanie pożyczek dla pracodawców na tworzenie nowych miejsc pracy, organizację robót publicznych i prac interwencyjnych. Finansowanie wskazanych form świadczy, że już w początkowym okresie pojawienia się zjawiska bezrobocia w Polsce stworzono podstawy prawne umożliwiające podjęcie aktywnych programów rynku pracy, którymi nie byli zainteresowani świadczeniobiorcy.

Pierwszym aktem prawnym dotyczącym polityki rynku pracy była ustawa z 29.12.1989 roku o zatrudnieniu, która wbrew swo­jej nazwie nie regulowała zatrudnienia, lecz bezrobocie gdyż dominowały w niej elementy socjalne.

Pierwsza ustawa dotycząca bezrobocia przyznawała wszystkim, którzy zarejestrowali się w biurach pracy, comiesięczny zasiłek, bez względu na to, czy wcześniej pracowali, i to bez ograniczeń czasowych.

Sytuacja ta wymagała reakcji władz państwowych i zmian w kierunku ograniczenia prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Stało się to najważniejszą przesłanką dla jej nowelizacji przez ustawę z dnia 27 lipca 1990 r. zmieniająca ustawę o zatrudnieniu.

Brak ofert pracy dalsze likwidacje zakładów pracy jak również możliwość otrzymania zasiłku dla bezrobotnych po zatrudnieniu subsydiowanym podniosło znaczenie programów rynku pracy. W tym okresie biuro pracy w Chojnowie aktywizowało rocznie do 500 osób w ramach prac interwencyjnych.

W następnej, przyjętej w 1991 roku ustawie o zatrudnieniu i bezrobociu wraz ze zmianą nazwy w przepisach ogólnych sformułowano, iż określa ona zadania państwa w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków. Znacznie więcej uwagi poświęcono polityce aktywizacji zawodowej bezrobot­nych. Zwiększono zakres instrumentów mających na celu aktywizację bezrobot­nych wprowadzając instytucję robót publicznych. Ograniczono dostęp do zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych skracając okres jego pobierania na czas nieprzekraczający 12 miesięcy.

Z kolei w ustawie z 14.12.1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu utrzymano wcześniejsze podstawowe zasady dotyczące sposobu reali­zacji zadań państwa w społecznej sferze przeciwdziałania bezrobociu, rozszerzono jednak zakres stosowanych instrumentów rynku pracy. W nowelizacji ustawy pozbawiono prawa do zasiłku absolwentów wprowadzając nową formę aktywizacji zawodowej absolwentów tzw. Staże.

Rozwiązania przyjęte w ustawach określających zadania polityki spo­łecznej państwa w walce z bezrobociem odegrały dużą rolę w kształtowaniu poziomu bezrobocia w Polsce. Wprowadzone na po­czątku warunki przyznawania wszystkim bezrobotnym świadczeń przy­czyniały się do znacznego wzrostu rejestrowanego bezrobocia w pierwszych latach transformacji.

Nowe zasady, które zmieniły wiele z obowiązujących przez ostatnie lata rozwiązań, wprowadziła ustawa z 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawodawca już w samej nazwie akcentuje promocję zatrudnienia, jako zadanie pierwszoplanowe, czyli realizowanie aktywnej polityki na rzecz zwiększania liczby osób pracujących, jako najlepszej metody na zmniejszanie bezrobocia. Po raz pierwszy polski ustawodawca zdecydował o wydzieleniu w przepisach dotyczących bezrobocia i służb zatrudnienia części poświęconej polityce rynku pracy i po raz pierwszy wskazał cele polityki zatrudnienia. Do najistotniejszych zmian obok zadań państwa wprowadzonych omawianą ustawą należy wprowadzenie pojęć usług i instrumentów rynku pracy. Ustawodawca dokonał podziału działań na usługi podstawowe i na instrumenty wspierające realizację usług podstawowych. W katalogu usług podstawowych umieszczono działania dotychczas dobrze znane i wykonywane od początku istnienia publicznych służb zatrudnienia w Polsce.

Wyodrębniono nową kategorię osób bezrobotnych, do których zaliczono bezrobotnych w wieku do 25 lat i powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji, osoby niepełnosprawne oraz wychowujący samotnie dziecko do lat 7. Do, nowo wyodrębnionej kategorii bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowano następujące usługi rynku pracy:

- prace interwencyjne i roboty publiczne,

- staż,

- przygotowanie zawodowe,

- pokrycie kosztów opieki nad bliskimi,

- uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej,

- tworzenie spółdzielni pracy.

Utrzymano jednak dotychczasowe rozwiązania dotyczące prawa do zasiłków dla bezrobotnych, wprowadzając jedynie pewne zmiany, które spowodowały dalsze ograniczenie dostępności tego świadczenia.

Wprowadzenie nowej ustawy w 2004 roku jest kolejną modyfikacją funkcjonowania instytucji i instrumentów rynku pracy. Istotne znaczenie dla realizacji zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia jest zmiana podejścia ustawodawcy do polityki rynku pracy a w szczególności zwiększenia selektywności instrumentów aktywizacji bezrobotnych. Ideą ustawy jest wzmocnienie prozatrudnieniowych działań na rynku pracy, przełamania niekorzystnej sytuacji oraz wzrost zatrudnienia, co w efekcie ma doprowadzić do ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia oraz zmniejszenia jego poziomu.

Reasumując przedstawione przeze mnie działania państwa w zakresie ograniczenia skutków bezrobocia, należy stwierdzić, iż państwo wykazywało dużą aktywność w reagowaniu na potrzeby rynku pracy, czego wyrazem były programy rządowe, określające podstawowe cele polityki państwa na rynku pracy oraz środki ich realizacji, które powstawały już od roku 1991. Polityka państwa na rynku pracy zależała w istotnej mierze od celów oraz charakteru polityki makroekonomicznej. W początkowym okresie koncentrowała się na tworzeniu instytucjonalnych warunków funkcjonowania rynku pracy, a także na osłonie socjalnej osób bezrobotnych. Aktywne programy rynku pracy kierowane były do nielicznej grupy bezrobotnych, natomiast program zasiłków dla bezrobotnych obejmował przeważającą ich część. W późniejszym okresie nastąpiła reorientacja dotychczasowej polityki. Znaczny wzrost bezrobocia w latach 1990-1994 przyczynił się do przeniesienia akcentów polityki państwa na rynku pracy na rzecz aktywnych form. Rozwój aktywnych programów rynku pracy był możliwy dzięki przeznaczeniu na nie większej części środków finansowych Funduszu Pracy.

 

W tym roku święto naszego miasta zaplanowano na 22-23 czerwca. O tym na jakim etapie są sprawy organizacyjne mówił na posiedzeniu Stanisław Horodecki – dyrektor MOKSiR:

(fragmenty) Jak co roku przygotowania do obchodów kolejnego święta miasta rozpoczynają się w styczniu. Z propozycji przedstawianych przez MOKSiR wybierana jest Gwiazda, z którą następnie ustalane są warunki realizacji koncertu. Wybór najważniejszego zespołu pozwala na rozpoczęcie poszukiwań dostawcy sceny, oświetlenia i nagłośnienia oraz firmy, z którą zawrzemy umowę na obsługę cateringową. Pośrednio jest też istotny przy wyłanianiu firmy zajmującej się ochroną imprezy.

Zawarto umowy ze wszystkimi zapraszanymi z zewnątrz wykonawcami. W czasie tegorocznych dni miasta zaprezentują się: Orkiestra Dęta Gminy Miłkowice, zespół NIEWINNI, gwiazda, czyli HAPPYSAD, grupa DIMITRIS ZORBAS, zespół ANDRE. Będzie też okazja do prezentacji lokalnych wykonawców. W Korowodzie pomaszerują chojnowskie szkoły; inspiracją dla strojów mają być kraje i narody świata. Na scenie w Rynku zatańczą nasze formacje, zagra BLUE BAND. Drugiego dnia w parku wystąpią: REPUTACJA i GRUPA JURANDA. Zwieńczeniem będzie puszczanie wianków Skorą.

Dniom Chojnowa tradycyjnie towarzyszą inne imprezy kulturalne. Organizacją Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego zajmuje się pani Zofia Kasprzak. Nadzór nad Dyktandem chojnowskim pełni pani Lucyna Spes. Krajową wystawą filatelistyczną zajmuje się pan Artur Reichert. Swoje propozycje przygotowały też Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne.

 

 

 

Sprawozdanie 2/2013 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 21 marca 2013 r. do dnia 22 maja 2013 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Zakończono i odebrano sieć wodociągową w ul. Lubińskiej.

2. Prowadzone są prace przy przebudowie sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej.

3. Rozpoczęto prace przy budowie nawierzchni ul. Bielawskiej od ul. Bolesławieckiej do ul. Dąbrowskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym.

4. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy. Na to zadanie pozyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 80.000 zł. w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet I Ochrona Zabytków oraz dotację w wysokości 50.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego

5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na ocieplenie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie.

6. W Rynku ustawiono 20 dużych donic, w których posadzono drzewa oraz kwiaty i pnącza oraz 10 donic mniejszych obsadzonych krzewami zimozielonymi, kwiatami i pnączami. Dostawiono również 6 ławek bez oparć.

7. Posadzono 31 szt. drzew z gatunku lipa: przy ul. Dąbrowskiego - 12 szt., przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego - 19 szt.

8. Zakupiono 32 figury do szachów plenerowych.

9. Zatrudniono 6 osób w ramach prac interwencyjnych na stanowisko robotnik meliorant.

10. Zakupiono 140 ton kruszywa bazaltowego do wyrównania i utwardzenia dróg gruntowych – ul. Leśna, Wrzosowa, Południowa, Słowiańska, Solskiego, Grunwaldzka.

11. Prowadzone są naprawy cząstkowe dróg miejskich przy użyciu grysów i emulsji.

12. Wymieniono 13 słupów oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kilińskiego na wysokości Parku Piastowskiego.

13. Wykonano przyłącze energetyczne dla zasilania pompowni ścieków przy ul. Bielawskiej.

 

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano:

- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych z zastosowaniem bonifikaty, na łączną kwotę 70.560 zł. - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego trzy działki pod budowę garaży przy ul. Parkowej – Łokietka,

- działkę o powierzchni 102 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Długosza,

2. Wydano 4 decyzje na podział działek:

- przy ul. Kwiatowej - z urzędu, w celu wydzielenia działki do sprzedaży,

- przy ul. Komuny Paryskiej - z urzędu, w celu wydzielenia działki do sprzedaży,

- przy ul. Złotoryjskiej - dla osoby fizycznej, w celu wydzielenia działki budowlanej.

3. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż:

- dziewięciu działek pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej-Łokietka, zakończony wyłonieniem nabywców na trzy działki,

- lokali użytkowych przy ul. ul. Kościuszki 17 i Samorządowej 4 – zakończone wynikiem negatywnym.

4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w "Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach:

- na sprzedaż działki zabudowanej garażem przy ul. Samorządowej,

- na sprzedaż nieruchomości pod usługi komercyjne przy ul. Samorządowej,

- na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna przy ul. Młynarskiej, Rejtana, Bolesławieckiej, Słowiańskiej,

- na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej.

5. Wydano dwa zawiadomienia: o nadaniu numeru porządkowego i o zmianie nazwy ulicy,

6. Wydano 13 wypisów i 3 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

7. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul. Szpitalnej - wydano decyzję odmawiającą zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku kasztanowiec dla Stowarzyszenia „Niebieski Parasol",

- przy ul. Grodzkiej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku topola dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy,

- przy ul. Fabrycznej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku topola dla firmy KRET i S-KA z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Bielawskiej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku wierzba dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „PÓŁNOC",

- przy ul. Złotoryjskiej - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa gatunku jesion kolidującego z budowa drogi dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew.

8. Z zakresu oddziaływania na środowisko wydano 3 decyzje określające środowiskowe uwarunkowania na realizację następujących przedsięwzięć:

- budowa dwóch wiat drewnianych przy ul. Zielonej na terenie firmy „LAMBERTA",

- budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Okrzei 6 na terenie firmy „FEERUM",

- budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przy ul.Lubińskiej dla PHU „D.S." Sywak Dariusz.

 

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 116 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 112 wniosków przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 16 467,17 zł. (wydano 107 decyzji pozytywnych i 5 decyzji negatywnych).

Za miesiące IV i V 2013 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 95 749,79 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 239 wniosków, wydano 210 dowodów osobistych.

 

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 9 decyzji administracyjnych, 2 zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 17 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 14 aktów małżeństwa, 22 akty zgonu.

3. Załatwiono 184 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, korespondencję konsularną, 230 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 165 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Wysłano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

 

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama