Na XIII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XIII sesjiPaździernikowa sesja, dotyczyła m.in. sytuacji na rynku pracy oraz warunków socjalno-bytowych mieszkańców Chojnowa.

O bezrobociu w mieście mówiła dyrektor PUP Filia w Chojnowie Bożena Konopnicka.
Bieżący rok charakteryzuje się najmniejszym poziomem bezrobocia, jaki występuje od momentu pojawienia się tego zjawiska.
- Na pewno na taką sytuację ma wpływ wyjazd wielu bezrobotnych do pracy za granicą, ale nie tylko – mówiła dyrektor.- Zwiększyła się również liczba miejsc pracy oraz liczba osób bezrobotnych aktywizowanych w ramach środków Funduszu Pracy.
Wg stanu na dzień 30.09.2007 zarejestrowanych było 1892 osoby bezrobotne w tym 1112 osób zamieszkałych na terenie miasta Chojnów, 780 z terenu gminy Chojnów.
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego gdzie poziom bezrobocia wynosił 2382 osoby, liczba bezrobotnych zmniejszyła się w mieście o 335 osób, natomiast w gminie o 155 osób.
- Spadek poziomu bezrobocia nie oznacza zmniejszonej liczby osób rejestrujących się jako osoby bezrobotne – wyjaśnia B. Konopnicka. - W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost rejestrujących się bezrobotnych o 246 osób.
Na 2281 osób zarejestrowanych w ciągu 9 miesięcy 2007 roku 1399 osób to bezrobotni z terenu miasta.
Od roku 2005 na terenia działania Urzędu Pracy obowiązuje 6 miesięczny okres pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Ta zmiana przyczyniła się do spadku liczby osób uprawnionych do zasiłku.
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2007 r. nastąpił spadek liczby osób uprawnionych do zasiłku. Na koniec września osób takich było 167. Mimo spadku liczby osób zwiększył się udział procentowy tej grupy bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych. Wzrósł on o 0,4 punktu procentowego i wyniósł 8,8 %. W okresie od stycznia do września 2007 r. zanotowano wzrost udziału kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych. Według stanu na dzień 30 września 2007 r. zarejestrowanych było 697 bezrobotnych kobiet z terenu miasta. Stanowiły one 62,7 % ogółu bezrobotnych.
Ze względu na wiek najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 45-54 lata - 29%.
Spośród osób zarejestrowanych w Filii Chojnów w dniu 30 września 2007 r. najwięcej legitymowało się wykształceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowym. Udział procentowy tych grup w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi 61,6.
W ciągu dziewięciu miesięcy 2007 r. nastąpił znaczny spadek udziału grupy bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12- tu miesięcy. Nadal jednak osoby te tworzą największą grupę. Na koniec omawianego okresu stanowiły one 42,1 %.
- Na realizację zadań związanych z aktywizacją bezrobotnych Filia otrzymała w 2007 roku 2 134 300 zł w oparciu o algorytm i 1 210 000 zł pozyskano dodatkowo – dodała p. Konopnicka. - Ponadto Urząd realizuje programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie których pozyskano 328 000 zł. Łącznie kwota środków przeznaczonych na realizację programów rynku pracy na 2007 rok wynosi 3 673 200 zł.
W porównaniu do roku ubiegłego Filia dysponuje większym limitem środków Funduszu Pracy o 1 895 700 zł.
W okresie 9 miesięcy bieżącego roku w ramach środków Funduszu Pracy oraz środków z Europejskiego Funduszu Społecznego zaktywizowano ogółem 771 osób w tym 464 z terenu miasta. Aktywizacja bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy i ES przedstawia się następująco:
Szkolenia - 189
Staże - - 178
Przygotowanie zawodowe - 112
Prace interwencyjne - 95
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 54
Refundacje koszt. wyposażenia stanowiska pracy przez pracodawców - 33
Prace społecznie-użyteczne - 70
Inne ( KRUS, zwrot kosztów dojazdu do pracy stałej) - 40

Ewa Wiszniewska – kierownik MOPS w Chojnowie przedstawiła radnym sytuację socjalno-bytową naszych mieszkańców.
Rozpatrując ten aspekt analizie poddawane są problemy o najwyższym stopniu dolegliwości takie jak: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, samotne wychowywanie dzieci, starość, uzależnienia i przemoc.
Głównym powodem przyznawania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest ubóstwo. W tym roku, z tego powodu do ośrodka zgłosiły się 372 rodziny. Niewiele mniej, bo 344 rodziny szukały tu wsparcia z powodu braku zatrudnienia.
- Należy tu podkreślić fakt, że część rodzin, w których występuje bezrobocie korzysta okresowo z pomocy społecznej intensywnie poszukując pracy. – wyjaśnia kierownik MOPS. - Jednak około 200 rodzin to długotrwale bezrobotni, nieposzukujący pracy we własnym zakresie, kierowani do prac interwencyjnych i społecznie użytecznych.
Często taka postawa ma powiązania z uzależnieniami. Z problemem nadużywania alkoholu pracownicy socjalni spotykają się od wielu lat. Niepokojącym jest jednak fakt wzrastania liczby osób uzależnionych od alkoholu i obniżania wieku pierwszego z nim kontaktu. Praca z klientami uzależnionymi jest bardzo trudna, długotrwała i często skazana na niepowodzenie. Z pomocą pracownikom socjalnym przychodzi Poradnia Zdrowia Psychicznego, Komisariat Policji, oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na dzień dzisiejszy objętych taką pomocą są 33 rodziny.
Znaczącą część klientów Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią rodziny borykające się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z innymi dysfunkcjami tj: uzależnienie od środków psychoaktywnych, przemoc domowa, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich zawodowych, niezaradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemami wychowawczymi w środowisku rodzinnym i szkolnym.
- Rozszerzenie działań mających na celu pomoc rodzinie dysfunkcyjnej będzie możliwe przez utworzenie "Zintegrowanego Zespołu Interwencyjnego. – mówi E. Wiszniewska. - W chwili obecnej MOPS pracuje nad realizacją tego projektu.
Niepełnosprawność to jedna z głównych kwestii społecznych, która utrudnia funkcjonowanie coraz większej liczbie ludzi. Diagnoza tej grupy nie jest pełna, brak jest bowiem pełnych danych w zakresie poszczególnych dysfunkcji.
Problemami osób niepełnosprawnych zajmują 07 2007 się głównie: ośrodek pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, warsztat terapii zajęciowej. Działania tych instytucji i organizacji zmierzają do zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, wspomagania w procesie rehabilitacji, likwidacji barier architektonicznych.
W Chojnowie pomocą z powodu niepełnosprawności objętych jest 246 osób.
Bezdomność to jedno z najgroźniejszych zjawisk patologii społecznej, jeszcze kilka lat temu nieznane w naszym mieście. W latach 2005-2007r. z powodu bezdomności zostało objętych pomocą 9 osób w tym 6 otrzymało mieszkania, obecnie 1 osoba przebywa w Schronisku Dla Bezdomnych, pozostałe oczekują na mieszkania socjalne.
Grupę klientów pomocy społecznej stanowią również osoby opuszczające zakłady karne, mające ograniczone możliwości dalszej resocjalizacji, brak możliwości podjęcia pracy, konflikt z rodziną. Wykluczenie społeczne, które – najczęściej ujmując – polega na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi życiowej lub wypadaniu z niej dotyczy w naszym mieście setek rodzin. Pomoc udzielana jest im zgodnie z dysfunkcjami. Polega nie tylko na wsparciu finansowym, ale głównie wymaga od pracowników MOPS znajomości zagadnień metodologii pracy socjalnej i socjologii, psychologii, struktur administracji publicznej, przepisów ustawy o pomocy, a nade wszystko zrozumienia i życzliwości dla potrzebujących.

Liczba rodzin ogółem korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w latach 2006-2007:
2006r. – 612 rodzin 981 świadczeniobiorców 1732 osoby w tych rodzinach
2007r. - 468 rodzin 748 świadczeniobiorców 1354 osoby w tych rodzinach (w tym 22 nowe środowiska).
Liczba rodzin korzystająca ze świadczeń rodzinnych do 15 października 2007- 1129Sprawozdanie 6/2007 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia
30 sierpnia 2007 r. do dnia 24 października 2007 r.

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:


1. Prowadzone są prace remontowe dachu sali sportowej Gimnazjum Nr 2.
2. Zakończono budowę i przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Skłodowskiej, aktualnie prowadzona jest odbudowa nawierzchni drogi i chodników.
3. Prowadzone są prace przy budowie trybun na stadionie sportowym KS „Chojnowianka".
4. Przeprowadzono deratyzację na terenie całego miasta, prace wykonano równocześnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
5. Zakupiono koparko – ładowarkę typ 9.50 Stalowa Wola, z wyposażeniem dodatkowym - łyżka koparkowa 400 mm, instalacja do montażu młota wyburzeniowego.
6. Zakończono budowę ul. Tuwima i ul. Broniewskiego wraz z kanalizacją.
7. Zakupiono 145 opraw energooszczędnego oświetlenia ulicznego, które będzie systematycznie wymieniane przez Zakład Energetyczny.
8. Zakupiono kamień drogowy, który został przeznaczony do utwardzenia alejek na Cmentarzu Komunalnym.
9. Zlecono wykonanie ekspertyzy budynku sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego w Gimnazjum Nr 1.
10. Zakończono budowę nawierzchni chodnika na ul. Kilińskiego.
11. Wykonano nawierzchnię chodnika przy ul. Drzymały na wysokości CHZGK i M.
12. Zakończono budowę ogrodzenia placu zielonego przy MDK od strony ul. Dąbrowskiego. Kontynuowane są prace przy wykonaniu ogrodzenia w/w placu od strony działek budowlanych przy ul. Małachowskiego.
13. Zakończono budowę chodników na ul. Wojska Polskiego za wyjątkiem odcinka od ul. Kilińskiego w stronę ul. Sobieskiego.
14. Ogłoszono przetargi na:
- wymianę okien w elewacji frontowej w Gimnazjum Nr 2 – w wyniku przetargu podpisano umowę,
- budowę ul. Łużyckiej – przetarg unieważniony,
- remont pomieszczeń Wydziału Finansowo – Budżetowego w urzędzie,
- zarządzanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie.
15. Przedłużono umowy dla brukarzy (5 osób) do dnia 14.12.2007 r.
16. Przedłużono umowy o prace interwencyjne dla sprzątaczek w obiektach podległych Urzędowi Miejskiemu z 6 m-cy na 12 m-cy.
17. Zawarto umowę o prace interwencyjne dla 2 sprzątaczek na okres 12 m-cy.

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 95% bonifikaty na łączną kwotę 10.957 zł.
2. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- nieruchomość niezabudowaną położoną przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową za cenę 75.000 zł,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem warsztatowo – magazynowym, położoną przy ul. Fabrycznej (obok Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej) za cenę 185.000 zł,
- trzy działki pod zabudowę garażową przy ul. Parkowej za łączną kwotę 8.360 zł,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Krasickiego 2 za cenę 49.000 zł.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w „Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach na:
- sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 17,80 m2 położonego przy ul. Kolejowej 18,
- na dzierżawę gruntu na targowisku miejskim o powierzchni 6,75 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
4. Złożono wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o nieodpłatne nabycie prawa własności działki będącej w użytkowaniu wieczystym gminy przy ul. Fabrycznej o pow. 2018 m2 (droga wewnętrzna), działki przy ul. Asnyka o pow. 415 m2 przeznaczonej pod zabudowę zagrodową i na działkę nr 50/1 – Plac Dworcowy, obejmującą stanowiska PKS-u, tereny zieleni i chodnik, stanowiących własność Skarbu Państwa.
5. Wydano 3 decyzje na podział nieruchomości:
- przy ul. Bielawskiej na wniosek osoby fizycznej w celu sprzedaży działki,
- przy ul. Asnyka – ul. Południowej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
- przy ul. Dąbrowskiego 15 w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego.
6. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji:
- zainstalowanie stanowiska do elektropolerowania stali w nowowybudowanym obiekcie na działce położonej przy ul. Piotrowickiej 4 dla Firmy „HOCKER" Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie.
7. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:
- wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew gatunku wierzba przy ul. Konopnickiej dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 sztuk
- wydano 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew:
* przy ul. Legnickiej (grochodrzew – 6 szt.) dla Spółki „DRUGA-ŚWITALSKI&SYNOWIE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z naliczeniem opłaty za ich usunięcie w wysokości 8.898,27 zł,
* przy ul. Okrzei (topola – 4 szt.) dla firmy „FERUM" S.A. w Chojnowie z obowiązkiem nasadzenia 8 szt. sadzonek 10 letnich,
* przy ul. Piotrowickiej (wierzba i jarząb) dla „EnergiaPro" Koncern Energetyczny w Legnicy z obowiązkiem nasadzenia 4 szt.,
* przy ul. Okrzei (topola) dla Firmy „Apis" Sp. jawna z obowiązkiem nasadzenia 2 szt.
8. W dniach 14 – 16 września przeprowadzono na terenie miasta akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2007"
Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 141 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 172 wnioski, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 12.079 zł, (wydano 163 decyzje pozytywne i 9 decyzji negatywnych). Za miesiąc IX i X 2007 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 111.562 zł.
2. Dowody osobiste: wydano 553 dowody osobiste.

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano:
- 45 decyzji administracyjnych,
- 7 zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
- 12 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
2. Sporządzono:
- 4 akty urodzenia,
- 35 aktów małżeństwa,
- 8 aktów zgonu.
3. Załatwiono:
- 150 spraw z biurem ewidencji ludności i USC,
- 266 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego,
- 2 korespondencje konsularne.
4. Sprawdzono około 650 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wysłano 6 wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
6. Zorganizowano 3 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego /złote gody/.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

TytułdataAutor
HCbAqVqprEuVdJqbrLk2013-01-13 21:08:38Ugahzhftg
Witaj Agnieszko, oczywiście masz rację ze każdy pwnioien wsłuchać się w siebie i robić przede wszystkim to co najbardziej lubi.Czasem trudno jest sprecyzować co jest tą dziedziną.Myślę że wyznacznikiem jest wf3wczas stan ekscytacji, podobny do zakochania. Cały czas myśli się o tym i doskonalenie przychodzi łatwiej.Czy powinniśmy się ograniczać, jeśli czujemy pociąg w kilku kierunkach ? Moim zdaniem rozwf3j wymaga ciągłego poznawania nowych dziedzin.Każdy człowiek potrzebuje poczucia wolności i możliwości wyboru. To jest jak otwarcie okna i wpuszczenie świeżego powietrza. Wf3wczas możemy utwierdzić się w przekonaniu że nadal jesteśmy zakochani.Gratuluję Agnieszko że znalazłaś swoje miejsce w życiu. Życzę wszystkiego dobregoPozdrawiam Renata

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama