login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Na XIII Sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XIII SesjiW listopadowych obradach chojnowskich rajców uczestniczył niezwykły gość. Tego dnia nasze miasto odwiedził Poseł na Sejm RP Robert Kropiwnicki. Władze miasta w imieniu samorządu złożyły Posłowi gratulacje z tytułu wygranych wyborów i wyraziły nadzieję na kontynuację dotychczasowej współpracy i dalsze wspieranie lokalnych działań.

- Jednym z moich celów jest ścisła współpraca z samorządami (szerokość: 375 / wysokość: 281)– powiedział R. Kropiwnicki. – Jestem otwarty na postulaty i zajmę się każdą sprawą służącą rozwojowi naszego regionu.

Poseł R. Kropiwnicki - dr nauk prawnych - jest członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jako aktywny działacz społeczny doskonale zna i rozumie potrzeby różnych środowisk, jest także lokalnym patriotą mocno związanym z Ziemią Legnicką. Wygrane wybory, to dowód zaufania i społecznego poparcia - w tegorocznych wyborach do Sejmu R. Kropiwnicki otrzymał 6029 głosów.

 

Wiodącym tematem trzynastej sesji było bezpieczeństwo. O stanie bezpieczeństwa w mieście mówił z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Zdzisław Sokół oraz Komendant Komisariatu Policji w Chojnowie podinsp. Przemysław Kozioł.

 

(szerokość: 375 / wysokość: 499)

 

 

 

W Chojnowie od stycznia do 23 listopada odnotowano 87 pożarów i 109 miejscowych zagrożeń czyli zdarzeń nie będących pożarami. Były też trzy fałszywe alarmy. Komendant podkreślił wzorową współpracę z samorządem, m.in. dzięki której chojnowska jednostka zalicza się do dobrze wyposażonej w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

 

 

 

 

 

Statystykę przestępczości odnotowaną w chojnowskim komisariacie poprzedziła informacja o zmianach kadrowych w jednostce. W lipcu dotychczasowego komendanta KP Chojnów awansowano na z-cę komendanta miejskiego w Legnicy. Jego miejsce zajął Przemysław Kozioł, który na swojego zastępcę mianował dotychczasowego kierownika rewiru (szerokość: 375 / wysokość: 281)

dzielnicowych asp. Tomasza Jagielskiego. Dowództwo nad dzielnicowymi przejęła asp. Anna Mazurek.

Przedstawiona przez komendanta informacja o stanie bezpieczeństwa dotyczyła trzech kwartałów bieżącego roku.

W ogólnej ocenie zaobserwowano spadek przestępczości na terenie naszego miasta. W tym roku zaistniały 254 przestępstwa, w roku minionym było ich o 22 więcej. Wykrywalność tych przestępstw oszacowano na 83,5%. Zatrzymano 256 sprawców na gorącym uczynku, w tym 124 w sprawach kryminalnych i 132 nietrzeźwych. W ciągu tego okresu zatrzymano także 61 osób poszukiwanych celem osadzenia w zakładzie karnym bądź areszcie śledczym. Mieliśmy 16 wypadków i 94 kolizje. Założono 18 Niebieskich Kart, odnotowano blisko 2100 interwencji. Czas reakcji policji na zgłaszane zdarzenia wyliczono na 5 min 37 sekund.

Komendant, podobnie jak jego przedmówca podkreślał wsparcie władz miasta i wzorową współpracę z samorządem.

 

 

Sprawozdanie 7/2011 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 29 września 2011 r. do dnia 23 listopada 2011 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego, m.in.:

1. Kontynuowana jest rewitalizacja Rynku. Wykonawca prowadzi prace przy budowie nawierzchni ulicy Grottgera, Rynek od. ul. Chmielnej do ul. Niemcewicza.

2. Trwają prace przy adaptacji Domu Schrama na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

3. Zakończono i odebrano budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska.

4.Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na budowę oświetlenia drogowego w ul.Zielonej (droga wojewódzka).

5.Przeprowadzono prace remontowe na Cmentarzu Komunalnym (m.in. utwardzono niektóre alejki, naprawiono schody przy podjeździe na cmentarz).

6. Zabudowano kostką granitową przekopy powstałe po awariach wodno-kanalizacyjnych w nawierzchni ulic: Okrzei, Żeromskiego, Tkackiej, Katedralnej, Wolności, Akacjowej i Reja.

7.  Odtworzono nawierzchnie chodników po robotach związanych z rewitalizacją Rynku na ulicach: Konarskiego, Wolności, Moniuszki i Dąbrowskiego.

8. Zakończono  realizację  umów z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie: 6 meliorantów i roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych, 4 konserwatorów terenów zielonych i prac związanych z utrzymaniem zieleni nie objętych przetargiem, 7 pracowników interwencyjnych (w tym 5 robotników gospodarczych, ratownik i pracownik biurowy).

9. Zakupiono 1,5 tony masy asfaltowej na zimno przeznaczonej do awaryjnego uzupełniania ubytków w jezdniach.

10. Zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg miejskich – 100 ton piasku i 75 ton soli drogowej.

11. Wbudowano krawężniki i wykonano podbudowę z kamienia drogowego odcinka ul.Solskiego.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

*pomieszczenia nie spełniające wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego położone w budynku przy ul.Witosa 9 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej lokal mieszkalny za  kwotę 21.000 zł.,

* na rzecz najemców 11 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 92% i 95 % bonifikaty na łączną kwotę 64.338 zł.

2. Przeprowadzono przetargi nieograniczone na:

* sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem przy ul. Witosa 5 zakończony wyłonieniem nabywcy za cenę 9.300 zł.,

* sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Chmielnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 460/5 – zakończony wynikiem negatywnym,

* sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Rejtana, Bolesławieckiej, Długosza – zakończone wynikiem negatywnym,

* sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Samorządowej 4B – zakończony wynikiem negatywnym,

* sprzedaż działek pod budowę garaży przy ul. Zielonej i ul. Parkowej – zakończone wynikiem negatywnym,

* sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Drzymały 4 - zakończony wynikiem negatywnym,

* sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Dąbrowskiego – zakończony wyłonieniem nabywcy za cenę 48.480 zł.,

* na sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Witosa – zakończony wyłonieniem nabywcy za cenę 65.650 zł.

3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w "Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenie o przetargu na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim przy ul. Grodzkiej.

4. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorsko - remontowych wnętrza Baszty Tkaczy dla potrzeb muzealnictwa.

5. Opracowano wniosek o pozyskanie funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie pt." Modernizacja i konserwacja rowu melioracyjnego - melioracje szczegółowe, rów KS", w wyniku którego otrzymano dotację w wysokości 38.400 zł. Podpisano umowę na konserwację rowu i przebudowę przepustu w obrębie 1 miasta, z wykorzystaniem otrzymanej dotacji.

6. Wydano 4 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.811,70 zł.

7. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

*wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku modrzew przy ul. Solskiego dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 szt.,

* wydano decyzję zezwalającą na usunięcie uschniętego drzewa gatunku lipa przy ul. Parkowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z obowiązkiem nasadzenia 2 szt.

* wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 7 szt. drzew gatunku wierzba z koryta rzeki Skory oraz dwóch uschniętych drzew gatunku klon i topola przy ul.Grodzkiej dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Legnicy,

* wydano decyzję zezwalającą na usunięcie  zagrażającego drzewa gat. jesion przy ul. Kilińskiego dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich, m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe:

* przyjęto 103 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

* rozpatrzono 106 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 16.174,98zł, (wydano 101 decyzji pozytywnych i 5 decyzji negatywnych).

* za miesiąc X i XI 2011 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 93.156,33zł.

2. Dowody osobiste:

* przyjęto 155 wniosków,

* wydano 162 dowody osobiste.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, m.in.:

1.Wydano:

* 20 decyzji administracyjnych,

* 1 zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

* 4 zaświadczenia do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono:

* 4 akty urodzenia, 21 aktów małżeństwa, 21 aktów zgonu.

3. Załatwiono 158 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 191 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 130 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Wysłano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama