login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Na XXXVIII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXVIII sesji 

Pierwsza w tym roku sesja chojnowskich rajców, która miała miejsce 23 stycznia, dotyczyła w głównej mierze podsumowania roku ubiegłego. Sprawozdanie z pracy za rok 2013 zdał burmistrz Jan Serkies, Rada Miejska i Komisja Rewizyjna.

 

Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta Chojnowa za 2013r.

 (szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

I. W zakresie inwestycji i projektów inwestycyjnych m.in.:

1. Przeprowadzono prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy – etap II.

2. Docieplono i uzupełniono elewację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3.

3. Wykonano remont sieci wodociągowej w ul. Lubińskiej.

4. Przebudowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w ul.Krótkiej.

5. Przebudowano sieć wodociągową na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej.

6. Wybudowano nawierzchnię ulicy Bielawskiej od ul. Bolesławieckiej do ul. Dąbrowskiego wraz z oświetleniem drogowym oraz ulic: Konopnickiej i Orzeszkowej.

7. Wykonano szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach projektu rządowego „Radosna Szkoła".

8. Wybudowano zespół zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego na 57 miejsc postojowych.

9. Zmodernizowano alejki na cmentarzu komunalnym - 2.616m2.

10. Zamontowano i ogrodzono ogród zabaw przy ulicach: Wyspiańskiego – Zapolskiej.

11. Rozpoczęto przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego w ramach dofinansowania z Funduszu Europejskiego RPO.

12. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Skorą w ciągu ulic: Brzozowa  i Racławicka, podpisano umowę z wykonawcą.

13. Opracowano projekt modernizacji sali gimnastycznej i adaptacji części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej Nr 4.

14. Opracowano projekt zagospodarowania stawu przy ul. Bielawskiej w Chojnowie, sporządzono dokumentację do przetargu na rewaloryzację terenów zielonych przy ul. Kilińskiego w Chojnowie („Morskie Oko").

 

II. W zakresie inwestycji i remontów w sferze komunalnej m.in.:

1. Wniesiono wkład miasta do kapitalnych remontów dachów we wspólnotach:

- ul. Chmielna 1 – przekazano 34.151,82 zł.

- ul. Komuny Paryskiej – przekazano 80.423,12 zł.

- ul. Dabrowskiego 15– przekazano 35.335 zł.

- ul. Kilińskiego 4 i 6 – przekazano 64.573,52 zł.

- pl. Konstytucji 3-go Maja 2 i 3 – przekazano 43.836,88 zł.

2. Sfinansowano wymianę 136 szt. stolarki okiennej w budynkach komunalnych na kwotę 94.957,72 zł. .

3. Przekazano na fundusz remontowy, gdzie miasto jest współwłaścicielem części wspólnych budynków, środki finansowe w wysokości 431.544,35 zł.

4. W ramach pożyczek i środków finansowych zgromadzonych na funduszach remontowych wykonano remonty dachów w budynkach: ul. Spacerowa 3, ul. Cicha 2 i ul. Wolności 10.

 

III. W zakresie infrastruktury miejskiej m.in.:

1. Zakupiono 260 ton kruszywa bazaltowego do wyrównania i utwardzenia dróg gruntowych na terenie miasta i alejek na cmentarzu komunalnym.

2. Odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych na drogach gminnych o łącznej powierzchni ok.1200m2.

3. Przeprowadzono naprawy cząstkowe nawierzchni dróg miejskich przy użyciu grysów i emulsji o łącznej powierzchni ok. 900m2.

4. Zakupiono 7 szt. opraw ledowych, które zamontowano na ul. Bielawskiej, wykonano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Solskiego - Bielawska, Leśna - Wrzosowa, Parkowa (droga przy garażach), aleja przy ul. Samorządowej oraz aleja główna w Parku Piastowskim.

5. Zakupiono i ustawiono 4 szt. witaczy na wjazdach do miasta, wymieniono 30 szt. znaków drogowych pionowych.

6. Wyremontowano część nawierzchni z kostki betonowej ul. Fabrycznej na skrzyżowaniu z ul. Kraszewskiego (350m2 – wjazd do stacji paliw).

7. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowych na budowę dróg: Rejtana, Reymonta-Ogrodowa, Grunwaldzka (parking), Południowa, Krótka, Broniewskiego.

8. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Mickiewicza, Witosa, Boh.Getta Warszawskiego, Małachowskiego i Niemcewicza.

9. Przydzielono 10 lokali mieszkalnych, 6 lokali po spłaceniu zaległego zadłużenia, 19 lokali socjalnych, 2 lokale zamienne, 7 lokali po śmierci najemcy, lokal po wyprowadzeniu się najemcy, 9 pomieszczeń tymczasowych, lokal na czas remontu mieszkania.

10. Przedłużono 45 umów najmu lokali socjalnych oraz 22 umowy najmu lokali mieszkalnych na kolejny rok.

11. Przeprowadzono 2 zamiany międzylokatorskie.

12. Posadzono 30 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna.

13. Zamontowano 360 donic z kwiatami na słupach oświetlenia ulicznego, ilość kwiatów – 1.800 szt i 8 szt. kolumn kwiatowych.

 

IV. W zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych m.in.:

1. Realizowano 19 umów na zatrudnienie 61 osób prace interwencyjne i publiczne) i 75 bezrobotnych (prace społecznie użyteczne), które wykonywały m.in. prace:

- malowanie mostu na ul. Wolności i kładki dla pieszych na ul. Grodzkiej;

- remont muru obronnego przy Muzeum Regionalnym;

- doraźne naprawy nawierzchni chodników materiałami z odzysku oraz nawierzchni jezdni masą asfaltową na zimno;

- remonty i prace porządkowe na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej, w OBM i na Oczyszczalni Ścieków;

 

V. W zakresie środków zewnętrznych pozyskano:

1. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

- preferencyjną pożyczkę w wysokości 345.000 zł. na „Przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej w Chojnowie", która zostanie umorzona po spłaceniu 85% kwoty;

- preferencyjną pożyczkę w wysokości 19.100 zł. oraz dotację w wysokości 38.200 zł. na „Przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Krótkiej w Chojnowie";

- preferencyjną pożyczkę w wysokości 105.000 zł. na „Remont sieci wodociągowej w rejonie ul. Lubińskiej w Chojnowie", która zostanie umorzona po spłaceniu 85% kwoty.

2. Z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 środki w wysokości 6.519.629,32 zł. na „Przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego".

3. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki w wysokości 42.770 zł. na realizację w szkołach podstawowych projektu „Każdy ma prawo do sukcesu".

4. Środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 119.187 zł. na kontynuację programu „Szansa na powrót" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie.

5. W ramach rządowego programu „Radosna szkoła" środki finansowe na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w wysokości 63.850 zł.

6. W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013" Biblioteka Miejska otrzymała środki w wysokości 10.549 zł. na zakup komputerów.

 

VI. W zakresie gospodarki gruntami i ochrony środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz dotychczasowych najemców 38 lokali mieszkalnych z zastosowaniem obowiązujących bonifikat;

- działkę gruntu na rzecz właścicieli lokali budynku położonego przy ul. Legnickiej, przy zastosowaniu 98% bonifikaty;

- cztery działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Lubińskiej, ul. Baczyńskiego, ul. Legnickiej i ul. Długosza.

2. Przeprowadzono 48 przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości, sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- 5 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Witosa, ul. Słowiańskiej i ul. Długosza;

- 6 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej – Łokietka;

- nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Kościuszki 7;

- lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 17;

- dwie nieruchomości zabudowane garażami przy ul. Samorządowej i ul. Witosa;

- lokal mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej.

3. Dokonano zamiany działek ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Królowej Jadwigi z dopłatą na rzecz miasta, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

4. Zawarto 21 umów dzierżawy tj. na grunty użytkowane rolniczo, na prowadzenie działalności handlowej na terenie miasta i targowisku miejskim, pod ogrody przydomowe oraz podwyższono opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego o współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

5. Wydano 18 decyzji na podział działek, 7 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz decyzję przekazującą nieruchomość położoną przy ul.Kilińskiego w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej Nr 4.

6. Wydano 9 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych dla nieruchomości, 6 zaświadczeń w sprawie zmiany nazwy ulicy.

7. Wydano 11 pozwoleń na wykreślenie hipotek obciążających nieruchomości lokalowe z tytułu zwrotu bonifikaty.

8. Wydano 94 wypisy i 4 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz 12 postanowień pozytywnie opiniujących podział działek pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta,

9. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania p.n. Baszta Tkaczy, prace konserwatorsko-remontowe wnętrza, etap II; miasto na realizację zadania otrzymało dotację w wysokości 50.000 zł;

10. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania p.n. Baszta Tkaczy, prace konserwatorsko remontowe wnętrza - etap II – dofinansowanie w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1 Ochrona Zabytków, w wyniku którego uzyskano dotację w wysokości 79.985,21 zł.;

11. W ramach udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, dofinansowano montaż systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego oraz prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kościoła św, Apostołów Piotra i Pawła, udzielając dotacji w wysokości 30.000 zł.

12. Wydano 20 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, wszystkie z obowiązkiem nasadzenia nowych drzew.

13. Wydano 8 decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia, w tym: 5 pozytywnych, 2 umarzające postępowanie, 1 odmawiająca.

14. Koordynowano akcję Sprzątanie Świata na terenie miasta oraz promowano i koordynowano „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu" i „Dzień bez samochodu".

15. Uruchomiono system SMS-owy powiadamiania mieszkańców miasta o potencjalnych zagrożeniach.

16. Wydano 10 decyzji o nałożeniu świadczeń na rzecz obrony oraz 4 uchylające.

17. Przyjęto, przekształcono w formę elektroniczną i przekazano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 526 wniosków przedsiębiorców w sprawie wpisów, zmian we wpisach, zawieszenia, wznowienia lub zakończenia działalności gospodarczej.

 

VII. Z zakresu spraw organizacyjnych i promocji m.in.:

1. Chojnów został laureatem jubileuszowej, X edycji Konkursu „Dolnośląska Budowa Roku". W wydanej z tej okazji publikacji ukazały się dwie chojnowskie inwestycje - Dom Schrama, który otrzymał I miejsce w kategorii obiekty rewitalizowane oraz rewaloryzacja obszaru Rynku miejskiego.

2. Miasto otrzymało Certyfikat EuroRenoma – Europejski Rejestr Renomowanych, który daje prawo do udziału w programie gospodarczo-konsumenckim oraz Certyfikat Lidera Innowacyjnej Edukacji przyznawany samorządom, które mogą pochwalić się sukcesami i innowacyjnymi działaniami w sferze rozwoju edukacji.

3. Urząd Miejski jest Liderem działającego od ponad dwóch lat „Partnerstwa Doliny Skory" zajmującego się rozwojem i promocją miasta w dziedzinie sportu, kultury i rekreacji.

4. Ogłoszono i rozstrzygnięto 7 konkursów na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2013 rok, a trzem organizacjom udzielono dotacji w ramach trybu pozakonkursowego.

5. Przekazano do publikacji materiały promujące miasto w gazecie Gmina Polska, Słowo Sportowe oraz wydawnictwie  Dolnośląska Agencja Promocji i Obsługi Samorządów, celem zamieszczenia ich w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska.

6. Uaktualniono informacje promocyjne na Polskim Serwisie Turystycznym – Travelling Polska, opracowano „Kalendarz imprez 2013".

7. Samorząd był współorganizatorem uroczystości związanych z obchodami 200.lecia bitwy pod Chojnowem, Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej, Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieży Szkolnej „Skora-Song", wizyty mieszkańców niemieckiego Egelsbach, Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego i uczestniczył w organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji akcji „Narodowe czytanie. Aleksander Fredro".

8. W dniach 13-17 września, w Chojnowie przebywała 40 osobowa grupa z francuskiego miasta partnerskiego Commentry. W trakcie wizyty samorząd zorganizował, w ramach obchodów 200.lecia bitwy pod Chojnowem, uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej wizyty Napoleona w naszym mieście. Mieszkańcy miasta partnerskiego z Francji byli świadkami odsłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt Napoleona w Chojnowie.

9. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz podpisano z Pocztą Polską S.A umowę na świadczenie tych usług.

wdrożono system komputerowy do realizacji zadań związanych z prowadzeniem ewidencji płatników oraz księgowaniem wpłat za wywóz odpadów i program komputerowy do obsługi kasy.

10. W celu przeniesienia planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa z wersji papierowej do wersji cyfrowej zakupiono mapę numeryczną miasta.

11. Zmodernizowano oprogramowanie do naliczania dodatków mieszkaniowych w związku z obowiązkiem przyznawania dodatku energetycznego.

 

VIII. Z zakresu spraw obywatelskich i oświaty m.in.:

- przyjęto 1449 wniosków o wydanie dowodu osobistego,

- wydano 1426 dowodów osobistych,

- wydano 136 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego i 102 zawiadomienia o unieważnieniu dowodu osobistego,

- skompletowano i wysłano 178 kopert dowodowych,

- przeprowadzono 23 postępowania administracyjne, w tym: wydano 6 decyzji o wymeldowaniu osób, 4 postępowania umorzono, 9 postępowań jest w toku, 3 postępowania o udzielenie pomocy prawnej,

- sporządzono dla szkół wykazy dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

- przyjęto: 104 akty urodzeń, 145 aktów zgonu, 122 akty małżeństwa, 43 akty stanu cywilnego (uznania i rozwody),

- wydano 133 zaświadczenia dot. zameldowań i wymeldowań,

- przyjęto 451 zgłoszeń pobytu stałego oraz 375 zgłoszeń pobytu czasowego,

- przyjęto 488 zgłoszeń wymeldowań z pobytu stałego,

- aktualizowano stały rejestr wyborców,

- przyjęto i rozpatrzono 599 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano 576 decyzji pozytywnych i 23 decyzje negatywne,

- łącznie w 2013 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 565.895,78 zł,

4. Sprawy wojskowe:

- sporządzono listę osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

- wezwano 100 osób do kwalifikacji wojskowej z rocznika podstawowego oraz 4 osoby z rocznika starszego.

- wydano:, 15 zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 69 zaświadczeń do ślubu konkordatowego; 122 decyzje administracyjne,

- sporządzono: 31 aktów urodzenia, 120 aktów małżeństwa, 127 aktów zgonu;

- załatwiono: 1072 sprawy z biurem ewidencji ludności i USC, 1.323 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 7 korespondencji konsularnych;

- sprawdzono około 1160 wniosków o wydanie dowodu osobistego;

- wysłano 9 wniosków do Prezydenta RP o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zorganizowano 5 jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego /złote gody/.

 

1. Wydano 328 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów na kwotę 171.843,40 zł.

2. Wydano 13 decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów poniesionych w związku z nauką zawodu młodocianego pracownika na kwotę 112.937,50 zł.

3. Przeprowadzono 2 postępowania kwalifikacyjne o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

4. Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2013/2014.

5. Rozpatrzono wnioski i przyznano 6 nagród Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli.

6. Podpisano 7 umów dot. organizacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

7. Wydano 13 zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis.

8. Zrealizowano rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna".

 

IX. Z zakresu podatków i opłat lokalnych m.in.:

1. Wydano 4.888 decyzji wymiarowych w zakresie należności podatkowych i 32 decyzje dotyczące ulg w spłacie należności podatkowych i niepodatkowych (rozłożenia na raty, odroczenia, umorzenia).

2. Wydano 33 zaświadczenia podatkowe i o udzieleniu pomocy de minimis.

3. Sporządzono 360 pism i wezwań do podatników oraz 52 pisma do urzędów skarbowych..

 Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
nieprawda czyli kłamstwo w pierwszym zdaniu2014-02-12do autora

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama