login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu działania w 2004 roku cz.2 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySprawozdanie Burmistrza z realizacji programu działania w 2004 roku cz.2Z zakresu gospodarki gruntami i ochrony środowiska:
- w 2004 r zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Chojnowa został opracowany projekt zagospodarowania terenu przy ul. Bielawskiej pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą wraz z infrastrukturą techniczną.
Wydzielono dwadzieścia działek pod zabudowę jednorodzinną oraz jedną pod lokalizację stacji transformatorowej.
- na podstawie planu realizacyjnego na zespół garaży dla samochodów osobowych przy ul.Sikorskiego, dokonano podziału na 114 działek .
W wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę garażami sprzedano 24 działki.
- nieruchomość położona przy ul.Samorządowej przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod stację paliw oraz motel, była przedmiotem dwóch przetargów ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym. Informacja o przetargach, poza ustawowym obowiązkiem zamieszczenia w prasie lokalnej, została wysłana również do większych koncernów
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony kolejny przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
- sprzedaż działki położonej przy ul.Chmielnej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną mimo kolejnych przetargów zakończyła się wynikiem negatywnym. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony kolejny przetarg.
- Uchwałą Nr XXXI/147/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 września 2004 r. został zatwierdzony plan gospodarki odpadami dla Miasta Chojnowa, który nakreślił kierunki zarządzania oraz gospodarowania odpadami.
W wyniku czynności związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości
- sprzedano dwie nieruchomości zabudowane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (przy ul.Chmielnej 14 i przy ul.Kościuszki,) oraz dwie nieruchomości w drodze rokowań po dwóch bezskutecznych przetargach przy ul.Okrzei ( byłe przedszkole i portiernia),
- sprzedano jedną działkę w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką będzie spełniała wymogi działki budowlanej położoną przy ul. Lubińskiej (zakład wulkanizacyjny),
- oddano umową użyczenia do bezpłatnego używania dla muzeum Regionalnego w Chojnowie obiekt "Basztę Tkaczy"oraz lokal użytkowy (dawna stołówka) dla
Chojnowskiego Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Barka" w celu wykonywania działalności statutowej.


O to co udało się zrobić z zakładanego planu i jakie plany mają władze na najbliższe miesiące zapytaliśly burmiastrza Jana Serkiesa.

- Jak ocenia Pan miniony rok?
- Był to dobry rok dla naszego samorządu zarówno pod względem finansowym, jak i inwestycyjnym. Udało się zrealizować wszystkie planowane na 2004r. zadania, które mieszkańcy miasta z pewnością zauważyli. Ale są też te niewidoczne, jak np. promocja miasta, którą prowadzimy od początku kadencji. Ma ona na celu nie tylko zaprezentowanie grodu nad Skorą poza naszymi granicami, ale i wskazanie przedsiębiorcom możliwości inwestycyjnych.
Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy wielu naszych mieszkańców znalazło w minionym roku zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i prac publicznych. Myślę, że była to obopólna korzyść - tak dla zatrudnionych, jak i dla miasta.
Kontynuowane są także rozpoczęte kilka miesięcy temu działania, które owocować będą w przyszłości. Skierowaliśmy np. pismo do ministra gospodarki i pracy w sprawie utworzenia na naszym terenie legnickiej podstrefy ekonomicznej. Powstanie podstrefy wiąże się z pozyskaniem kilkuset miejsc pracy, które bez wątpienia przyczyniłyby się do zmniejszenia skali bezrobocia. Pocieszający jest fakt, że w naszym mieście ten poważny problem nie pogłębia się. Wielu chojnowskich pracodawców, wbrew pozorom, rozwija swoją działalność i zatrudnia nowych pracowników, wielu utrzymuje dotychczasowe miejsca pracy. W ubiegłym roku na terenie Chojnowa, powstało także kilka nowych firm.
- Co przyniosło Panu największą satysfakcję?
- Bez wątpienia wzrost inwestycji. Jeszcze kilka lat temu miasto wydawało na inwestycje 2% budżetu, w minionym roku przeznaczyliśmy na ten cel 12%. Wiele inwestycji wspieranych było środkami pozabudżetowymi, które pozyskaliśmy z różnych źródeł. Bez tych funduszy nie doszłoby np. do termomodernizacji SP 4, przebudowy i budowy nowego odcinka kanalizacji w ul. Staffa i Broniewskiego, modernizacji kotłowni w MDK czy renowacji portalu w Muzeum Regionalnym. Gros tych zadań przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne w przyszłości.
Poza tym satysfakcjonuje wszystko co uda zrobić się dla miasta i jego mieszkańców np.
nawiązanie kontaktów zagranicznych. Mam nadzieję, że wkrótce podpiszemy umowy partnerskie z francuskim miastem Commentry i niemieckim Egelsbach.
- Jakie plany na rok bieżący?
- Plan inwestycji na 2005 r., jest ambitny, co oznacza, że w Chojnowie wiele jest jeszcze do zrobienia. głównie w sferze komunalnej. Na ten rok zaplanowaliśmy m.in. budowę budynku socjalnego, budowę kilku ulic, remont elewacji kamienic połódniowej strony Rynku, budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i oświetlenia, no i utworzenie wspomnianej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Znaczące oszczędności przyniesie bez wątpienia modernizacja kotłowni w kilku podległych placówkach, gdzie tradycyjne kotłownie na opał stały zostaną zamienione na ekonomiczne gazowe.
Nadal będziemy starali się o jak najwięcej środków spoza naszego budżetu - są możliwości, należy z nich korzystać.


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama